HUS on ammattimaisesti johdettu parhaiden osaajien moniammatillinen työpaikka. Huslaisia työskentelee kymmenillä toimialoilla ja usealla sadalla eri ammattinimikkeellä.

Henkilöstömäärä 31.12.2019 oli 26 536 henkilöä. Vuoteen 2018 verrattuna henkilöstömäärä nousi 1 600 henkilöllä ja talousarvioon verrattuna 620 henkilöllä. Henkilöstörakenne on pysynyt aiempiin vuosiin nähden samankaltaisena hoitohenkilökunnan osuuden ollessa selvästi yli puolet koko henkilöstöstä. Henkilöstöstä vakinaisia oli 77 prosenttia, mikä on suhteellisen korkea määrä ja samaa tasoa kuin kunta-alalla keskimäärin. Henkilöstöstä valtaosa oli kokoaikaisessa palvelussuhteessa. Yleisin syy osa-aikaisuudelle oli osittainen hoitovapaa.

HUSin henkilöstön keski-ikä oli 43,8 vuotta, mikä on noin kaksi vuotta matalampi kuin kunta-alalla keskimäärin. Henkilökunnan ikärakenne on tasapainoinen, mikä näkyy muun muassa vuoteen 2030 ulottuvissa vanhuuseläke-ennusteissa, joiden mukaan eläkkeelle jäävien osuus HUSissa on pienempi kuin kunta-alalla keskimäärin.

Vakinaisen henkilöstön kokonaislähtövaihtuvuus oli vuositasolla asetettua tavoitetta suurempi, 8,3 prosenttia. Vaihtuvuus ilman eläkkeelle siirtyneitä oli 5,5 prosenttia. HUS-tasolla vaihtuvuusluvut ovat kasvaneet, mutta tulosyksiköiden välillä vaihtuvuuden kehityksessä on suurta vaihtelua.

Vuonna 2019 eläkkeelle jäi 525 henkilöä. Eläkkeelle jääneiden määrä nousi 9 henkilöllä edellisvuodesta. Eläkkeelle jäätiin keskimäärin 61 vuoden iässä, joka on hieman korkeampi kuin edellisenä vuonna. Vanhuuseläkkeelle jääneiden määrä kasvoi ja keski-ikä nousi hieman edellisestä vuodesta ollen nyt 64,5.
Vakinaisen henkilöstön henkilötyövuosia tehtiin yhteensä 21 522, mikä on 5,6 prosenttiyksikköä (1 132 htv) enemmän kuin edellisenä vuonna. Talousarviossa asetettu henkilötyövuositavoite ylittyi 470 henkilötyövuodella (2,2 prosenttia).

Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien kasvua edellisestä vuodesta selittävät osaltaan liikkeenluovutuksena tapahtuneet henkilöstösiirrot (1 004 henkilöä), joiden vaikutus henkilötyövuosiin oli yhteensä noin 639 htv. Kasvu henkilötyövuosissa edelliseen vuoteen verrattuna aiheutui muutoksista säännöllisessä työajassa (364 htv), lisä- ja ylitöissä sekä lääkäripäivystyksissä (96 htv) sekä muusta henkilömäärän kasvusta (399 htv). Toisaalta muut säännöllisen työajan muutokset (keikkalaiset ja osa-aikaisuudet) sekä muutokset poissaoloissa pienensivät henkilötyövuosien määrää (-220 htv). Henkilötyövuosia ja niiden määrän muutosta seurattiin osana kuntayhtymän kuukausi- ja osavuosikatsausraportointia.

Henkilötyövuoden keskihinta sivukuluineen kasvoi 2,4 prosenttia (1 448 euroa) edellisestä vuodesta ja oli 61 300 euroa. Tähän vaikuttivat muun muassa työ- ja virkaehtosopimuksiin sisältyneet sopimuskorotukset, lomapalkka- ja rahavarauksen paluu normaalitasolle sekä henkilöstösiirtojen yhteydessä tapahtuneet henkilöstörakenteen muutokset. Päivystystoiminta ja sen edellyttämä resursointi kasvoi Malmin ja Haartmanin päivytystoiminnan siirryttyä HUSille.

Vuoteen 2018 verrattuna henkilöstömäärä nousi 1 600 henkilöllä ja talousarvioon verrattuna 620 henkilöllä.

Palkkakustannukset

HUS-kuntayhtymän vuoden 2019 maksetut palkat ja palkkiot sivukuluineen olivat yhteensä 1 333,8 miljoonaa euroa. Palkkasummassa on mukana työaikakorvaukset (179,0 miljoonaa euroa), joiden osuus oli 16,2 prosenttia palkoista ja palkkioista. Henkilöstökulut eli palkat ja työnantajan niistä maksamat sivukulut ylittivät talousarvion 21,0 miljoonaa euroa. Palkat- ja palkkiot ilman sivukuluja kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 8,5 prosenttia.

Palkitseminen

Tulospalkkioita ja muuttuvia palkanosia jaksotettiin vuoden 2019 tilinpäätökseen 2,1 miljoonaa euroa (ilman sivukuluja), Tämä on noin 12,2 prosenttia vähemmän kuin maaliskuussa maksetut vuoden 2018 tulospalkkiot (3,3 miljoonaa euroa, tilinpäätös 2018 jaksotus 3,9 miljoonaa euroa). Tulospalkkioita maksettiin tulosyksiköille kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantumisesta sekä palveluiden saatavuustavoitteiden täyttymisestä. Lisäksi tulospalkkiolla palkittiin erikseen valittuja kehittämishankkeita niiden saavuttaessa asetetut tavoitteet. Tulospalkkioiden lisäksi työntekijöille maksettiin myös Nopsa-palkkioita yhteensä 924 000 euroa.

Vuokratyövoiman käyttö

Vuokratyövoiman käytön kustannukset vuonna 2019 olivat 31 miljoonaa euroa. Lääkäreiden osuus HUSin vuokratyövoimaostoista oli noin puolet. Vuokratyövoimakustannukset nousivat 8,1 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna, josta lääkäreiden osuus oli noin 3,8 miljoonaa euroa. Kasvu aiheutui päivystyksellisten yksiköiden vuokratyövoiman kasvaneesta tarpeesta huomioiden myös uudet päivystykselliset yksiköt Haartman ja Malmi, sekä työterveyslääkäreiden aiempaa heikommasta saatavuudesta. Lääkäreiden vuokratyövoimaa ostettiin vuonna 2019 eniten yhteispäivystyksiin, kuvantamispalveluihin, työterveyteen sekä lasten- ja nuorisopsykiatriaan.

Henkilöstökertomus PDF