Erikoistuvat lääkärit toivovat mentorointia, totesi osastonylilääkäri Anne Räisänen-Sokolowski vuosittaisissa erikoistuvien seurantapalavereissa, joissa käydään läpi kunkin erikoistuvan koulutuksen tilaa ja kehitysmahdollisuuksia.

“Osallistuin itse aikoinani kahteen mentorointiohjelmaan esimiesvalmennuksen puitteissa, jotka koin hyvinä,“ Räisänen-Sokolowski kertoo.

Hän pohti mentorointiohjelman mahdollisuuksia HUSin henkilöstönkehittämispäällikkö Salla Koivusen ja erikoislääkärikoulutuksesta vastaavan tutkimusjohtaja Anne Pitkärannan kanssa. Pohdinta sattui hyvään hetkeen, sillä samaan aikaan oli tullut julki erikoistuville tehty kysely, jossa HUS oli saanut huonot tulokset.

Erikoistuvilta tiedusteltiin kiinnostusta osallistua mentorointiin ja erikoislääkäreiltä halukkuutta astua mentorin rooliin. Sovittiin mentorointiohjelman pilotista. Mukaan lähtivät patologiaan erikoistuvat lääkärit, joista muodostettiin kolme mentori–aktoriparia. Mentoroinnissa tärkeää ovat vapaaehtoisuus, luottamuksellisuus ja hyvä henkilökemia. Mentori ei myöskään voi olla esimies, vaan kokeneempi kollega.

Mentorointitapaamiset ovat työaikaa

Pilotti käynnistyi lokakuussa 2019 ja ulkopuolinen kouluttaja on ollut mukana alusta asti. Kahdenkeskiset tapaamiset ovat yleensä kerran kuussa, kestävät 90 minuuttia ja sisältyvät työaikaan.

“Tämä on työnantajalta osoitus siitä, että mentorointia pidetään tärkeänä ja se nähdään koulutuksen työkaluna myös erikoistuville”, Räisänen-Sokolowski sanoo.

Keskustelun teemoja ovat esimerkiksi työn hallinta, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen, urasuunnitelmat ja työhyvinvointi. Yksi tärkeä teema on ollut erikoislääkäriyteen kasvaminen. Vastavalmistuneet lääkärit ovat kouluttautuneet kliinikoiksi kuuden vuoden ajan. Patologian erikoisalalla työn sisältö ja työvälineet ovat hyvin erilaisia kuin kliinisillä erikoisaloilla. Patologiaan erikoistuva voi siksi olla täysin uusien asioiden edessä.

Keskusteluissa käydään läpi esimerkiksi patologin identiteetin rakentamista ja käytännön työn tekemistä, oman työn suunnittelua ja johtamista sekä työyhteisön vuorovaikutusta.

Tammikuussa 2020 pidetyssä välikeskustelussa todettiin, että mentorointi on lähtenyt hyvin käyntiin ja aktorit ovat tyytyväisiä. Mentoritkin ovat saaneet uutta näkökulmaa omaan työhönsä. Pilotin loppuyhteenveto on maaliskuun 2020 lopussa. Erikoistuvien lääkäreiden mentorointi jatkuu vuonna 2020 keväällä ja syksyllä käynnistyvillä ohjelmilla.

Lisää tyytyväisyyttä ja sitoutumista

Patologiaan erikoistuva lääkäri Tanja Holopainen on pilottiohjelmassa Anne Räisänen-Sokolowskin mentoroitavana. Hänelle kokemus on ollut erittäin myönteinen.

“Yksi keskeisimmistä hyödyistä on mahdollisuus pohtia ammatillista kehittymistä kokeneen kollegan kanssa. Mentorointi on myös vaikuttanut positiivisesti mielikuvaani HUSista työnantajana. Suosittelen tätä kaikille erikoistuville lääkäreille.“