Toimitusjohtaja Juha Tuominen käynnisti toukokuussa 2019 tuottavuusohjelman laadinnan ja nimesi työryhmän valmistelemaan sitä. Tuottavuusohjelman laadinta käynnistetiin, koska tuottavuuskehityksemme on laskenut ja jäänyt asetetuista tavoitteista. Tuottavuusohjelman valmistumisen määräaika oli vuoden 2019 loppu.

Työryhmän tehtävänä oli rakentaa malli pitkäkestoiselle tuottavuusohjelmalle, kartoittaa ja esittää alkuvaiheessa mukaan otettavat hankkeet ja projektit sekä kartoittaa ja esittää konkreettiset mittarit sekä raportit, joilla voimme parantaa tuottavuuden seurantaa.

Työn lähtökohtana oli tuotos-panos suhteen parantaminen eli asiat, joilla voimme aikaansaada nykyisen tuotannon pienemmillä kustannuksilla, tai joilla voimme kasvattaa tuotantoa nykyisillä kustannuksilla.

Työryhmä pyysi HUSin johdolta ja asiantuntijoilta sekä henkilöstöjärjestöjen edustajilta esityksiä tuottavuushankkeista. Henkilöstölle järjestettiin tuottavuuskysely, jossa kysyttiin henkilökunnan ajatuksia siitä, kuinka tuottavuus saataisiin nousuun, mitä voisi tehdä järkevämmin ja voisiko jotain jättää tekemättä. Kysely toteutettiin myös asiakasraatilaisille, ja he kertoivat näkemyksiään tuottavuuden kehittämisestä potilaiden näkökulmasta.

Työryhmä esitti 29 tuottavuuden kehittämistoimenpidettä vastuuhenkilöineen sisällytettäväksi HUSin tuottavuusohjelmaan:

  • Prosessit: 12 toimenpidettä
  • Henkilöstö: 5 toimenpidettä
  • Tilat: 2 toimenpidettä
  • Laitteet ja tarvikkeet: 8 toimenpidettä
  • Kohta muut: 2 toimenpidettä

Tuottavuusohjelman etenemisestä raportoidaan kolmannesvuosittain HUSin johtoryhmälle.

Tuottavuuden mittausta on HUSissa perinteisesti tehty tulosaluetasolla ja Hyksissä tulosyksikkötasolla kuukausittain. Päivittäisjohtamisen näkökulmasta tarvitsemme kuitenkin linja- ja vastuuyksikkökohtaisia sekä henkilötason tuottavuutta kuvaavia mittareita.

Ajantasaisen ja yksikön näkökulmasta relevantin tiedon perusteella yksikön johto voi välittömästi tehdä operatiivisia toimenpiteitä tuottavuuskehityksen parantamiseksi.