Strategiamme vuonna 2019

Vuoden 2019 strategiset painopisteemme olivat:
1. Vaikuttavuus, asiakaslähtöisyys ja asiakaskokemus
2. Kilpailukyky
3. Perusterveydenhuoltoyhteistyö sekä
4. Tutkimus ja opetus

Strategisia avaintavoitteita meillä oli kolme, joilla kaikilla oli useampi alatavoite.

Avaintavoitteemme vuodelle 2019 olivat:
1. HUS on halutuin hoitopaikka
2. HUS on innovatiivinen ja kilpailukykyinen tuottaja osana sote-palveluketjua
3. HUS on ammattimaisesti johdettu parhaiden osaajien työpaikka

Tavoitteiden toteutumista seurasimme 16 mittarilla. Vuonna 2019 saavutimme strategiset tavoitteet kuuden mittarin osalta. Tarkemmat tiedot tavoitteista, mittareista ja niiden toteutumisesta löytyvät oheisesta taulukosta.

1. Avaintavoite: HUS on halutuin hoitopaikka
Tavoite Mittari(t) Tavoitearvo 2018 ja 2019 Toteuma 2019 Täyttyikö tavoite
1. Potilaan hoito on oikea-aikaista ja vaikuttavaa 1a. < 31 vuorokautta hoitoon odottaneiden potilaiden % osuus kaikista hoitoa odottavista potilaista kuun lopun tilanne (elektiivinen toiminta) 2018: –
2019: vähintään 80 %
44,9 % Ei
01b.1. Potilaan läpimenoaika päivystyksessä, yleislääketiede 2018: 95% kotiutuvista potilaista viipyy päivystyksessä alle 4 h
2019: 90% yleislääketieteen potilaista viipyy päivystyksessä alle 4h
86,3 % Ei
01b.1. Potilaan läpimenoaika päivystyksessä, muut erikoisalat 2018: 95% muista potilaista viipyy alle 8 h
2019:95% muiden erikoisalojen potilaista viipyy alle 8h
84,3 % Ei
2. Potilaat suosittelvat HUSia hoitopaikkana 02. FFT (asiakaspalaute, hoitopaikan suositteleminen) 2018: >97% potilaista suosittelee HUSia hoitopaikkana.
2019: >97% potilaista suositteleee HUSia hoitopaikkana
82,3 % Ei
3. Toiminta on laadukasta ja turvallista 03a. 30 vrk kuolleisuus (sairaalahoidon päättymisestä) 2018: Vähenee edelliseen vuoteen verrattuna
2019: Vähenee edelliseen vuoteen verrattuna
1,4 % Ei
03b. Painehaahojen ilmaantuvuus hoidetuista potilaista 2018: Painehaavojen (aste ≥2) ilmaantuvuus on alle 1,9% hoidetuista potilaista
2019: Painehaavojen (aste ≥2) ilmaantuvuus on alle 1,9% hoidetuista potilaista
0,3 % Kyllä
03c Potilaalle haitan aiheuttaneiden kaatumisten lkm per 1000 potilaspäivää kohden 2018: Potilaalle haitan aiheuttaneiden kaatumisten ja putoamisten lkm /1000 potilaspäivää kohden on < 0,8
2019: Potilaalle haitan aiheuttaneiden kaatumisten ja putoamisten lkm /1000 potilaspäivää kohden on < 0,8
0,02% Kyllä
2. Avaintavoite: HUS on innovatiivinen ja kilpailukykyinen tuottaja osana sote-palveluketjua
Tavoite Mittari(t) Tavoitearvo 2018 ja 2019 Toteuma 2019 Täyttyikö tavoite
4. Toiminta on tehokasta 04a.1 Somatiikan tuottavuus, DRG-pistekustannus 2018: Kuntayhtymätasolla 2 prosentin tuottavuuden parannus vuodesta 2017
2019: 4a.Kuntayhtymätasolla 1,5 prosentin tuottavuuden parannus vuodesta 2018 (ennen Apotin käyttöönottoon liittyviä kertaluontoisia kustannuksia ja tuottavuusvaikutusta)
1,2%* Ei
04a.2 Psykiatrian tuottavuus, eur / hoidettu potilas 2018: Kuntayhtymätasolla 2 prosentin tuottavuuden parannus vuodesta 2017
2019: 4a.Kuntayhtymätasolla 1,5 prosentin tuottavuuden parannus vuodesta 2018 (ennen Apotin käyttöönottoon liittyviä kertaluontoisia kustannuksia ja tuottavuusvaikutusta)
-2,6%* Kyllä
04b Avohoidon osuus kokonaistuotannosta (esh) 2019:
4b. avohoidon osuus kasvaa yhdellä prosenttiyksilöllä vuodesta 2018
87,6 % Ei
5. HUS on aktiivinen ja vaikuttava tutkimusyhteisö 05a Myönnettyjen uusien tutkimuslupien kokonaismäärä 2019: 5% enemmän kuin vuonna 2018 728 Kyllä
05b EU-hankehakemusten kokonaismäärä 2019: 5% enemmän kuin vuonna 2018 15 Kyllä
6. ESH – PTH yhteistyö lisääntyy 06 ESH-PTH yhteistyöhön liittyvien hankkeiden toteutuminen 2019: Suunnitellut kuntayhteistyöhankkeet toteutuvat 83,0 % Ei
*) 04a-mittareiden arvot deflatoitu kunkin kuukauden voimassaolevalla julkisten menojen hintaindeksin kertoimella
3. Avaintavoite: HUS on ammattimaisesti johdettu parhaiden osaajien työpaikka
Tavoite Mittari(t) Tavoitearvo 2018 ja 2019 Toteuma 2019 Täyttyikö tavoite
7. Henkilöstö on sitoutunut työhönsä 07a Vakinaisen henkilöstön kokonaislähtövaihtuvuus 2018: 5,5% – 6,5%
2019: 5,5% – 6,5%
8,3 % Ei
07b Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus ilman eläkkeitä jne. 2018: 5,5% – 6,5%
2019: 5,5% – 6,5%
5,5 % Kyllä
8. Henkilöstö suosittelee HUSia työnantajana 08 Työnantajan suositteleminen (%) koko HUS 2018: > 85% suosittelee
2019: > 85% suosittelee
70,0 % Ei