Vid sidan av upphandlingsobjektets kvalitet och förmånlighet betonas ansvarskraven allt mer. Kraven kommer från HUS och kommunala kunders strategier, men också från en allmän förändring i konsumenternas beteende, vilket återspeglas i kundernas växande medvetenhet om ansvarsfrågor. Effekterna av HUS verksamhet är relaterade till exempel till materialflöden och energiförbrukning inom sjukvården och dess stödfunktioner samt indirekt genom leveranskedjor till produktionsförhållandena i tillverkningsländerna.

Våra huvudsakliga produktkategorier är förnödenheter inom hälsovården, medicinteknisk utrustning och olika tjänster. Upphandling sker på globala marknaden.

Enligt en utredning från 2019 fanns det bland länderna där vi gör de största förnödenhetsupphandlingarna tre riskländer enligt BSCI-klassificeringen: Kina, Malaysia och Mexiko.

HUS tjänsteupphandlingar indelas i direkta upphandlingar som i huvudsak består av tjänsteupphandlingar inom den specialiserade sjukvården och sjuktransporter samt i indirekta upphandlingar, varav de viktigaste är anskaffningar av stödtjänster, såsom ICT-, konsult-, transport- och fastighetstjänster. De tjänster som ska köpas produceras huvudsakligen i Finland. Betydande produktion utomlands finns huvudsakligen inom vissa ICT-tjänster, såsom molntjänster och systemutvecklingstjänster.

Beaktande av ansvarsfullhet varierar i olika tjänsteupphandlingar och grundar sig på en upphandlingsspecifik konsekvensbedömning. Miljökriterier ingår till exempel i inköp av transporttjänster, i tillämpliga delar vid köp av fastighetstjänster samt vid inköp av trycktjänster. Socialt ansvarsfull verksamhet följs upp genom granskningar enligt lagen om beställarens ansvar i de tjänsteupphandlingar där lagen om beställarens ansvar tillämpas.