Principerna för ansvarsfull upphandling är indelade i HUS riktlinjer och allmänna skyldigheter som gäller offentlig upphandling. HUS upphandlingsstrategi innehåller riktlinjer för att HUS kan och vill påverka produkt- och tjänsteutbudet för att få till stånd miljömässigt positiva effekter (Upphandlingsstrategin, HUS styrelse 6.6.2016). I HUS upphandlingsanvisningar betonas däremot att miljöpåverkan beaktas redan vid upphandlingens planering. Upphandlingsbeslut påverkar mängden energi och material som förbrukas under produkternas och tjänsternas livscykel samt utsläpp av växthusgaser och avfall.

HUS har åtagit sig att kontinuerligt minska miljöpåverkan (HUS miljöpolicy, HUS styrelse 9.5.2016). HUS strävar efter en mer resurssmart verksamhet, avfallsminskning och lägre klimatbelastning (HUS miljöprogram 2016–2020).

Den offentliga sektorn har makt och skyldighet att använda köpkraft på ett hållbart sätt. Upphandlingen inom den offentliga sektorn i Finland uppgår till cirka 30 miljarder euro per år och påverkar därför produkternas egenskaper på marknaden. Hållbar upphandling syftar till att minska negativ miljöpåverkan och utsläpp samt främja en hållbar användning av naturresurser under hela upphandlingens livscykel. Regeringens principbeslut (13.6.2013) förpliktar också staten och kommunerna att främja energi- och miljölösningar, så kallade cleantech-lösningar.

Ledning av ansvarsfull upphandling

HUS Logistiks upphandlingar förverkligar HUS ansvarsmål. Ansvarsfrågor har integrerats som en del av all normal upphandlingsverksamhet allt från planering till utvärdering. Upphandlingsexperterna ansvarar för beaktande av ansvarsfullheten i upphandlingen och material har tagits fram som stöd för deras arbete, såsom en guide för ansvarsfull upphandling och anvisningar för ansvarsfull upphandling. Utbildning har också ordnats i temat. Alla nya arbetstagare får utbildning i anknytning till ansvarsfull upphandling som en del av introduktionsprogrammet. Inom HUS Logistiks upphandlingsorganisation utvecklas och styrs ansvarsfulla upphandlingar av utvecklingschefen för upphandlingar samt kategoricheferna.