Huvudteman

  • Ansvarsfulla metoder
  • Ansvarsfull upphandling
  • Hela personalens gemensamma åtgärder för gott humör

Genom ledningsgruppens beslut grundades i februari 2018 en ansvarsgrupp i HUS Logistik för att främja genomförandet av ansvarsteman på ett omfattande sätt. Gruppen bygger på en befintlig miljöansvarsgrupp, som är den verksamhetsmodell som används på hela HUS.

Ansvarsgruppen består av experter från olika områden inom HUS Logistik. Under 2019 leddes gruppen av upphandlingens projektledare och andra medlemmar representerade logistik, inköp, kundservice och upphandling.

Ansvarsgruppen ansvarar för att utarbeta de årliga handlingsplanerna och godkänna dem hos HUS Logistiks ledningsgrupp, vars ordförande är direktören för verksamhetsområdet.

HUS Logistiks ansvarsprogram bygger på riktlinjerna i HUS upphandlingsstrategi samt på HUS miljöprogram och dess miljöbilaga för upphandlingar. Ansvarsgruppen har identifierat följande som centrala utvecklingsobjekt inom HUS Logistiks verksamhetsområde: minskningen av avfall, återvinning och återanvändning, minimeringen av utsläpp från transporter samt bättre beaktande av miljö- och socialt ansvar i anbudsbegäran och upphandlingsavtal.