Med det ekonomiska ansvaret avser HUS Logistik uppnåendet av sina ekonomiska mål så att det långsiktigt kan producera mervärde för sina kunder och ägarkommuner. Tjänster produceras kostnadseffektivt för kunderna. I upphandlingar eftersträvas betydande ekonomiska besparingar genom konkurrensutsättning. Dessutom säkerställs vid upphandling av vårdförnödenheter ett enhetligt förnödenhetssortiment under patientens hela vårdkedja.

Samkommunen HNS utgörs av fem sjukvårdsområden som är HUCS sjukvårdsområde samt Hyvinge, Lojo, Borgå och Västra Nylands sjukvårdsområden. Samkommunens HNS inkomster består av medlemskommunernas serviceavgifter och av samkommunens övriga inkomster. Kommunernas serviceavgifter avgörs enligt den service de använder.

HUS Logistik är en del av samkommunen HNS. HUS Logistik iakttar samkommunen HNS ekonomiska riktlinjer. Samkommunen HNS ställer årligen upp ekonomiska och operativa mål för HUS Logistik.

BS2019 vs BU2020

HUS Logistik resultaträkning BS 2019 BU 2020 Förändring EUR
BU 2020/BS
2019
Ändr.-%
BU 2020/BS
2019
1 000 euro
Verksamhetsintäkter 261 184 258 187 −2 997 −1,1 %
Personalkostnader 19 558 21 895 2 337 11,9 %
Köpta tjänster 18 964 22 118 3 154 16,6 %
Material, förbrukningsartiklar och varor 220 083 211 533 −8 550 −3,9 %
Övriga verksamhetskostnader 2 195 2 230 36 1,6 %
Verksamhetskostnader totalt 260 799 257 776 −3 023 −1,2 %
Avskrivningar och nedskrivningar 378 411 34 8,9 %
Verksamhetskostnader och avskrivningar totalt 261 177 258 187 −2 990 −1,1 %
Driftsbidrag efter avskrivningar 7 0 −7 −100,0 %
Finansiella intäkter och kostnader 5 0 −5 −100,0 %
Räkenskapsperiodens resultat 2 0 −2 −100,0 %