Med socialt ansvar avser vi samhällelig påverkan av vår verksamhet, t.ex. genom våra upphandlingar samt vår interna personalpolicy och verksamhetskultur. De sociala ansvarsaspekterna i anslutning till upphandling behandlas i upphandlingsavsnittet i rapporten.

Principer och riktlinjer för personalansvar

HUS styrelse beslutar om personalpolicyn, lönesystemet och genomförande av en likvärdig lönepolicy samt deras tillämpning i HUS-koncernen. Målet är ett meningsfullt, produktivt och säkert arbete samt jämlikhet, transparens och rättvisa. HUS Logistik iakttar HUS gemensamma spelregler och riktlinjer samt ger en introduktion i HUS värderingar till alla nya arbetstagare.

Mål för personalansvar och dess fullföljande

Inom personalpolicyn är målet att HUS är pionjär inom sitt verksamhetsområde och den attraktivaste arbetsgivaren och att varje arbetstagare har ett meningsfullt, produktivt och säkert arbete. Utgångspunkten för de personalpolitiska principerna är att en god och solid personalpolitik är opartisk, transparent och rättvis mot alla oavsett på vilken organisatorisk enhet eller vilket område personen arbetar.

HUS Logistik växte år 2019, vilket utökade mängden rekryteringar samt nya arbetstagare. Introduktionen förbättrades genom introduktionssessioner som anordnades av olika team samt genom att precisera innehållet i den allmänna introduktionsplanen. Genom nya chefsroller och organisationsförändringar strävade man till att säkerställa en rimlig storlek på teamen för att göra utvecklingen av verksamheten smidigare.

Verksamhetens utveckling grundar sig på lean-tänkande och personalen deltog under året förutom i utvecklingen av det egna teamet i utvecklingsworkshoppar (kaizen) och i gemba-promenader. Kaizen-grupparbeten är vanligtvis 1–4 dagar långa workshoppar under vilka man planerar och genomför en ändring i ett problem som på förhand identifierats i en process. Deltagarna är processansvariga och personer från olika team som deltar i genomförandet av processen. Varje deltagare påverkar processutvecklingen genom sin egen roll och inlärningen sker tillsammans. Målet är att hitta ett smidigare och effektivare verksamhetssätt.

Avsikten med Gemba-promenaderna är att iaktta hur en viss process fungerar och eliminera hinder för framgång. Målet är att förbättra kommunikationen och samarbetet mellan ledningen, personalen och teamen samt öka ledningens förståelse för innehållet och problemen i det operativa arbetet så att ledningen genom sin egen verksamhet kan göra vardagen smidigare.

HUS Logistiks ledarstil

Inom HUS Logistiks styrnings- och ledarverksamhet samt i verksamhetssätten förverkligas HUS värderingar samt verksamhetsprinciper som överenskommits för resultatområdet. Öppenhet, jämlikhet och interaktion är viktiga ledningsprinciper. Ledarskapet baserar sig på en gemensam ledningsmodell som genomförs i samtliga team. I denna ledarskapsmodell som består av flera skikt ingår regelbundna möten varje månad eller vecka samt vid behov dagligen beroende på verksamhetens natur. Målet med den gemensamma modellen är att säkerställa en rättidig kommunikation, möjligheter för personalens deltagande i utvecklingen av verksamheten samt chefernas och ledningens stöd för att uppnå målen.

Mål- och utvecklingsdiskussioner hålls minst en gång per år och mål som följs upp regelbundet ställs för alla nivåer.

För att hantera frågor som har en stor inverkan på HUS Logistik leds resultatområdet av en ledningsgrupp, vars ordförande är resultatområdets chef och de övriga medlemmarna utgörs av medlemmar som utsetts av resultatområdets chef samt en personalrepresentant. Vid behov deltar de personer som förbereder de ärenden som behandlas på ledningsgruppens möten i behandlingen av dessa i ledningsgruppen.

Ledningsgruppens uppgift är att stöda resultatområdets chef i den strategiska och operativa ledningen samt sköta om verkställandet och uppföljningen av besluten. Ledningsgruppen följer kundtjänsternas tillgänglighet, kvalitet och kunderfarenheter om tjänsterna samt samarbetets smidighet, resultatområdets ekonomi och annan verksamhet. I ledningsgruppen behandlas rapporter om risker, beredskap och riskhanteringens mål- och handlingsprogram.

Till ledningsgruppens möten kallas experter vid behov. Protokoll om ledningsgruppens möten förs som publiceras för hela HUS Logistiks personal på en öppen Teams-kanal. Ledningsgruppen möts en gång per månad och vid behov också på kallelse av ordföranden.

Personalsiffror år 2019

Personalsiffror 2019 2018 december 2017
Hela personalen 441 411 343
Fast anställda 410 370 307
Visstidsanställda 31 41 36
Deltidsanställda 8 18 13
Heltidsanställda 433 393 330
Personalomsättning 2019 2018
avgångsomsättning bland fast anställda % 11,2 (12,0) 7,9

Familjeledigheter 2018

Familjeledigheter 2019 (dagar) 2018 (dagar)
Mammaledighet 381 253
Pappaledighet 313 176
Vårdledighet 1222 1754
Vårdledighet, män 346 576
Vårdledighet, kvinnor 876 1178
Föräldraledighet 764 575
Partiell vårdledighet 1184 1276
Partiell vårdledighet, män 0 138
Partiell vårdledighet, kvinnor 1184 1138
Tillfällig vårdledighet 187 166
Tillfällig vårdledighet, män 113 103
Tillfällig vårdledighet, kvinnor 74 63

Arbetsmiljöbarometern 2019

Index 2019 2018 2017
Ledarskap 3,61 3,49 3,53
Arbetsenhetens verksamhet 3,83 3,73 3,59
Chefsarbete 3,98 3,84 3,84
Arbetsenhetens interaktion 3,62 3,48 3,45
Arbetets meningsfullhet (tidigare Utmaningarna i arbetet) 4,05 3,96 3,94
Professionell självkänsla 3,84 3,8 3,77
Arbetsförmåga 4,16 4,16 4,15

Arbetsolycksfall 2019

Förhållanden Skador, antal Skador som lett till sjukfrånvaro Sjukdagar sammanlagt Ersättningar, €
Arbete 21 6 63 6945
Resa till eller från arbetet 13 5 41 5190
Övriga 3 0 0 306 (vårdutgifter)
Yrkessjukdom 0 0 0 0
Misstanke om yrkessjukdom 0 0 0 0
Totalt 37 11 104 12441

Olycksfallsfrekvens 2019

Olycksfallsfrekvens 2018 2019
LTA3 6,3 7,99
LTA1 7,9 7,99

Företagshälsa och säkerhet

HUS Logistiks företagshälso- och säkerhetsplan baserar sig på HUS plan för åren 2018–2021. HUS Logistik har sin egen arbetarskyddskommitté som består av arbetarskyddet, chefer och arbetstagare. Kommittén omfattar alla Logistiks verksamhetsområden. HUS Logistik planerar sina egna åtgärder utgående från HUS plan.

På HUS Logistik uppmuntras arbetstagarna att göra säkerhetsobservationer. Antalet observationer och korrigerande åtgärder följs upp på veckonivå på den dagliga ledningens veckomöten.

Bedömningen av risker i anslutning till arbetet görs i systemet HUS-riskit. Bedömningen görs separat för varje team. Mera omfattande bedömningar utförs med fyra års mellanrum och dessa uppdateras en gång per år. I HUS-riskit-systemet registreras också alla arbetsolycksfall samt utredningar över olycksfallen.

Temadagar för arbetshälsa och gemensamma kampanjer

År 2019 anordnades flera gemensamma kampanjer med fokus på arbetshälsa och ansvarsfull samarbete. Exempel på dessa är bl.a. arbetshälsoveckan, miljöveckan, barn med på jobbet-dagen och julklappsinsamlingen till Ensi- och Turvakoti-hemmen.