Totala mängden avfall minskade

År 2019 uppgick mängden avfall som samlats via den egna avfallshanteringen till 8 270 ton, vilket var 230 ton mindre än året innan. Med tanke på tillväxten i vår verksamhet och de många renoveringarna av fastigheter var minskningen av den totala mängden avfall en särskilt positiv prestation.

Av den totala mängden utgjorde kommunalt avfall, dvs. blandavfall och separat insamlat, återvinningsbart avfall ca 80 procent och resterande 20 procent var avfall specifikt för hälso- och sjukvården och farligt avfall eller avfall från byggande och fastighetsunderhåll.

Jämfört med 2018 var minskningen i blandavfallet mer än 90 ton, i returpapper 66 ton, i dataskyddspapper och dekaler 35 ton och i metall närmare 60 ton. Bioavfallet ökade däremot med 120 ton, papp och kartong med 90 ton och plast med 27 ton.

Av det totala kommunala avfallet sorterade och styrde vi 45,8 procent till återanvändning som material.

Tack vare HUS uppföljnings- och faktureringssystem för specialavfall, HUSKEY, kan mängden och kostnaderna av hälso- och sjukvårdens specialavfall och dataskyddspapper samt av blandavfall granskas per avfallstyp och ursprungsplats. Med hjälp av informationen kan vi vid behov också rikta avfallsrådgivningen och -handledningen.

När vi granskar avfallsmängderna under de senaste fyra åren på HUS, kan man i en del av avfallstyperna se betydande förändringar. Till exempel har mängden pappersavfall minskat med 49 procent, el- och elektroniskt avfall med 29 procent och sjukhusglas med 26 procent. Den mest betydande ökningen har däremot skett i lösningsmedelsvatten med 660 procent, kemikalieavfall med 220 procent, metall med 59 procent, dataskyddade, flytande och etiskt biologiskt avfall med 46 procent, cytostatikaavfall med 27 procent, läkemedelsavfall med 19 procent samt papp och kartong med 18 procent.

Vårt kontinuerliga mål är att minska avfallsmängden och fortsätta återvinningen. Sorterat avfall styrs till återanvändning antingen som material eller energi. Ur miljösynpunkt är det bäst att sträva efter att konsumera försiktigt och använda de resurser som förvärvats så effektivt som möjligt. Sjukskötare Minna Kotiharju, miljöansvarig på Mejlans intensivvårdsavdelning 20, granskar avdelningens avfallsrum. Sjukskötare Minna Kotiharju, miljöansvarig på Mejlans intensivvårdsavdelning 20, granskar avdelningens avfallsrum.

År 2019 uppgick avfallsmängden på HUS till 8 270 ton.

 

Målen för avfallshanteringen i HUS miljöprogram 2016–2020 och förverkligandet av dem

Sorterad andel av kommunala avfallet för återanvändning som material Blandavfall jämfört med år 2015 Bioavfall jämfört med år 2015 Pappersavfall jämfört med år 2015
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
Mål 50 % ≥50 % ≥56 % ≥50 % -3 % -6 % -9 % -15 % -2 % -4 % -6 % -8 % -3 % -6 % -9 % -15 %
Utfall 47 % 46 % 45 % 46 % -2 % -1 % -2 % -1 % 1 % 2 % -7 % 2 % -5 % -14 % -31 % -49 %
Utfall/patientbesök -6 % -10 % -11 % -19 % -3 % -8 % -17 % -17 % -9 % -22 % -39 % -58 %

Kostnaderna för avfallshantering ökade

Kostnaderna för avfallshanteringen uppgick totalt till 7,8 miljoner euro år 2019. Mängden ökade från året innan med 3,2 procent.

Avfallshanteringskostnaderna omfattar avfallshanteringsavgifter för avfallsmottagare i fastigheter som upprätthålls av HUS, kostnader för transport av avfall, HUS Logistiks personalarbetskostnader för transport av avfall inne i sjukhusbyggnaderna samt personalarbetskostnaderna för HUS Asvias lokalvård för avfallshanteringsuppgifter.

Sedan 2015 har avfallshanteringens totala kostnader ökat med nästan en femtedel. De största orsakerna till detta har varit verksamhetens utökning inom HUS Asvias lokalvård, HUSLAB och HUS Apotek samt inledandet av verksamheten i nya sjukhus. Dessa har särskilt ökat mängden av dyrt specialavfall inom hälso- och sjukvården och läkemedelsavfall samt avfallshanteringens arbetsbörda.

 

Totalkostnader för HUS avfallshantering 2015–2019, euro

2015 2016 2017 2018 2019
Kostnader för avfallshantering totalt 6 605 000 6 665 000 6 860 000 7 601 500 7 841 000
HUS Stödtjänster/arbetstid som går åt för lokalvårdens avfallshantering 2 559 000 2 609 000 2 635 000 2 684 000 2 999 000
HUS Logistik/avfallshanteringens interna logistik 1 312 000 1 384 000 1 384 000 1 546 000 1 530 000
HUS Kiinteistöt Oy/anordnande av avfallshantering 1 301 000 1 079 000 1 161 000 1 224 000 1 184 000
Fortum Waste Solutions (fd. Ekokem)/avfall och kärl 921 000 1 011 000 983 000 1 280 500 1 262 000
Avfallssäckar och -påsar, kanylbehållare 512 000 567 000 682 000 827 500 846 000
Utrustning för fastighetsinsamling och intern logistik 0 15 000 15 000 40 500 20 000
Kostnader för avfallshantering, euro/patientbesök 2,76 2,66 2,59 2,78 2,67

Plastsamlingen mer än fördubblades

Vi utökade plastsamlingen år 2019. Mängden insamlad plast ökade från året innan med sammanlagt 122 procent. Baserat på de goda erfarenheterna från plastinsamlingen som inleddes 2016 på Pejas sjukhus utökade vi vår insamling till fem andra HUS sjukhusområden under 2018. Under 2019 ökade insamlingsvolymerna på alla dessa platser och vi utökade även insamlingen till Jorvs, Hyvinge och Raseborgs sjukhus och Logistikcentralen.

I HUS fastigheter insamlas mest livsmedelsplast. I mån av möjlighet utökar vi plastinsamlingen till sjukhusplaster. Förra året utökade vi vår insamling på Mejlans sjukhusområde till sjukhusplasten 02 och 05, dvs. hård polyeten och polypropen, och i Hyvinge startade vi insamlingen av sjukhusplast 04, dvs. mjuk polyeten.

HUS Logistiks förnödenhets- och transitoupplag på HUS upphandlingsenhets Logistikcentral mottar särskilt stora mängder krympfilmsplast. Vi samlar in den i en pressbehållare och levererar pressad plast i omgångar om cirka 4 000 kg 2–3 gånger om året till plastinsamlingen.

Den största utmaningen med att utöka insamlingen av plast är bristen på utrymme. På sjukhusens avfallsstationer kräver insamlingen av plast avfallskomprimatorer enligt plasttyp eller balpressar som i sig kräver mycket utrymme. I en del av sjukhusen förhindrar de små avfallslokalerna insamlingen av flera plasttyper. Exempelvis på Tölö sjukhus har insamlingen av plast inte kunnat inledas alls på grund av detta. Plastavfallspress saknas undantagsvis på Raseborgs sjukhus och tills vidare på Lojo sjukhus. På dessa sjukhus samlar vi in plast enligt överenskommelse i säckar och levererar dem via en samarbetspartner till Riihimäki som återvinningsfraktioner.

Vi kommer ännu att utöka plastinsamlingen på HUS. Vi har redan kartlagt objekt där insamlingen kan startas näst. Vid planeringen av nya objekt eller saneringsobjekt beaktar vi de nya kraven på avfallslokalerna bättre än tidigare.

År 2019 uppgick plastinsamlingen på HUS till ca 44,5 ton.