Totala energiförbrukningen minskade

Sjukhusens energiförbrukning är stor på grund av den stora mängden utrustning och dygnet runt-verksamheten. Energi används också till uppvärmning och belysning av byggnader samt byggande och renovering.

År 2019 använde vi 306 000 MWh köpt energi, vilket var ca 5000 MWh mindre än år 2018. Det varmare vädret året innan påverkade ändringen mest, vilket minskade behovet av fjärrvärmeköp. Förbrukningen av naturgas som används i sjukhusens egen ångproduktion, värmeproduktion och reservkraftsproduktion minskade också. Anledningen till detta var till exempel förnyelsen av ångproduktionsanläggningen på Mejlans, vilket effektiverade produktionen och verkningsgraden.

Gällande fastigheter minskade energiförbrukningen genom avlagda byggnader och ökade genom färdigställandet, ibruktagandet eller övergången av nya lokaler och byggnader till att förvaltas av HUS. I början av 2019 flyttade Haartmanska sjukhuset över till att omfattas av HUS energiförbrukning och Nya barnsjukhuset inledde sitt första hela verksamhetsår. Mängden lokaler som omfattas av HUS energiförbrukning ökade totalt med ca 5 procent från år 2018.

Trots den ökade mängden av lokaler, sjönk den specifika förbrukningen av den väderkorrigerade värmeenergin (kWh/m3) med 5 procent. De främsta orsakerna till detta var förändringarna i HUS byggnadsbestånd, när byggnader med lägre än en genomsnittlig specifik förbrukning inkluderades och objekt med hög specifik förbrukning lämnade bort. Den specifika förbrukningen minskade också till följd av fastighetssaneringar samt åtgärder som ökar energieffektiviteten.

På hösten 2019 ökade vi produktionskapaciteten för förnybar energi genom att bygga vårt första solcellskraftverk på taket på Logistikcentralen. Logistikcentralen har redan tidigare använt miljövänlig och effektiv jordvärme. HUS har jordvärmefält som producerar förnybar energi också i Mejlans och Lojo.

Ökningen i energiförbrukningen kom från el och fjärrkyla. Särskilt på nya sjukhus och lokaler är elenergiförbrukningen högre på grund av bättre förhållanden och ökad teknik. Fordonsbränsleförbrukningen ökade också något. Användningen av lätt eldningsolja låg kvar på föregående års nivå.

Besparingar från energieffektivitetsarbete

Vi deltar i det nationella energieffektivitetsavtalet 2017–2025 inom kommunala sektorn, där vårt mål är att få energibesparingar på sammanlagt 19 500 MWh/a före slutet av år 2025.

Besparingseffekten av energibesparingsåtgärderna år 2019 var totalt 1823 MWh/a. Energisparsiffran erhålls genom att beräkna den årliga besparingseffekten för de vidtagna åtgärderna.

Under de tre första avtalsåren har vi uppnått energibesparingar på 9380 MWh/en, dvs. nästan 48 procent av vårt totala mål. Under 2018 uppgick energibesparingarna till cirka 6190 MWh/a, vilket var 2,4 gånger det årliga målet.

Under hösten 2019 började vi titta på framtida energieffektivitetslösningar på ett nytt sätt när vi tog i bruk verksamhetsmodellen för ledning och övervakning av energieffektivitet som utvecklats av HUS Lokalcentral och HUS Kiinteistöt Oy. Verksamhetsmodellen stöder identifieringen av energibesparingspotential även i små renoveringsprojekt och ökar förutsägbarheten i besparingsåtgärderna. HUS arbetsgrupp för energieffektivitet undersöker och utvärderar ständigt nya möjligheter att effektivera energiförbrukningen i sjukhusbyggnaderna.

Energieffektivitet är ett viktigt sätt att bekämpa klimatförändringen. Ju effektivare och sparsam energi används, desto mindre utsläpp av växthusgaser orsakar dess produktion.