Koldioxidavtrycket blev oförändrat

Under 2019 låg vårt koldioxidavtryck på samma nivå som året innan. Växthusgasutsläpp från vår verksamhet som påverkar klimatuppvärmningen, dvs. koldioxidavtrycket var ca 74 000 ton CO2 ekv. (koldioxidekvivalenter). Siffran inkluderar energiförbrukning (el, fjärrvärme), energiproduktion (naturgas, olja), förbrukning av sjukhusgaser, dvs. användningen av kväveoxid och anestesigaser, avfallshantering samt de egna fordonens och arbetsmaskinernas bränsleförbrukning.

El och fjärrvärme ger upphov till de största utsläppen av växthusgaser. Båda står för 35–45 procent av alla våra utsläpp av växthusgaser varje år, dvs. sammanlagt 70–90 procent. De näst viktigaste faktorerna är användningen av naturgas, utsläpp av sjukhusgaser i atmosfären, transporter som behövs för avfallshantering samt slutbehandlingen på avfallshanteringsanläggningar. Skillnaderna mellan åren beror mest på förändringar i uppvärmningsbehovet på grund av vädret, förändringar i byggnadsbeståndet och följaktligen i elförbrukningen, förändringar i produktionen av el och köpt värme, och en minskning av förbrukningen av kväveoxidul.

I takt med att verksamheten växer ökar också det totala koldioxidavtrycket. Sedan 2015 har vårt koldioxidavtryck ökat med 10 procent. När utsläppen ställs i relation till verksamheten har utsläppen minskat med 10 procent per patientbesök från 2015.

Vid bedömningen av koldioxidavtrycket tas inte hänsyn till utsläpp av växthusgaser från tillverkning och transport av upphandlingar. Upphandling omfattar t.ex. läkemedel, förnödenheter (t.ex. vårdförnödenheter, livsmedel, textilier, kontorsmaterial), utrustning och köpta tjänster. Bedömningen tar inte heller hänsyn till byggning eller trafik eller resor i samband med uträttande av arbetsärenden.