Aktiv utbildning av personalen

HUS Miljöcentralen utbildar och anordnar miljöutbildning regelbundet för HUS anställda. Under 2019 utbildade vi 111 nya miljöansvariga till olika arbetsenheter. Dessutom ordnade vi repetitionsutbildningar för tidigare utbildade för att uppdatera information och kompetens. Vi ordnade också utbildnings- och informationsmöten per yrkesgrupp till exempel om sortering och avfallshantering. I dessa utbildningar fick de anställda mer detaljerad miljöinformation, särskilt i anslutning till sitt eget arbete.

Den omfattande ökningen av plastinsamlingen på HUS krävde extra utbildning i sortering av plast. Förutom livsmedelsplast, utbildade vi personalen också i sorteringen av sjukhusplast på de sjukhusområden där insamlingen av sjukhusplast inleddes. På Mejlans gällde detta sjukhusplasterna 02 och 05 och på Hyvinge sjukhus sjukhusplast 04.

Vi ordnade allmänna och lokala miljöseminarier i Mejlans, Tölö och Hyvinge. Teman vid det årliga gemensamma seminariet för hela personalen omfattade bland annat sjukhusens beredskap för klimatförändringen, nedbrytningen av läkemedel och inverkan på havet samt kemikalier och mikrober vid rengöring och underhåll av lokaler.

De allmänna kemikaliesäkerhetsutbildningar som startade 2018 visade sig vara väl efterfrågade, alltså fortsatte de med riskhanteringsutbildning i kemikalier år 2019. Utbildning i kemikalier är avsedd för alla HUS-anställda som hanterar kemikalier i sitt arbete. År 2019 ordnades ett HUS-kemikalieseminarium för första gången som var öppet för hela personalen. På seminariet hölls föreläsningar bland annat om utnyttjande av säkerhetsdatablad, riskhantering av kemikalier, säker förvaring av brandfarliga vätskor samt gavs information om kemikalieskyddsutrustning. Kemikalieseminariet kommer att ordnas på nytt under de kommande åren.

Miljöansvariga på HUS olika arbetsenheter besöker avfallskraftverket i Vanda. Miljöansvariga på HUS olika arbetsenheter besöker avfallskraftverket i Vanda

 

Miljöutbildning och deltagare 2019

Utbildningar Antal deltagare
Utbildning för miljöansvariga 6 111
Repetitionsutbildning för miljöansvariga 5 41
Utbildning i kemikaliehanteringsprogrammet 2 25
Allmän utbildning om kemikaliesäkerhet 1 37
Avfallshanteringens infomöten i ändringssituationer 13 199
HUS miljöseminarium 1 94
HUS kemikalieseminarium 1 85
Miljöforum 10 112
Lokala miljöseminarier 2 70
Studieresor 2 66
Totalt 43 840

Synlighet för miljöfrågor genom kommunikation

Kommunikation är ett centralt sätt att integrera miljö- och ansvarsfrågor i vardagen. Ett av målen för HUS miljöprogram är att få varje HUS-anställd att identifiera miljöeffekterna av sitt eget arbete och sina möjligheter att påverka dem. Förutom utbildning och rådgivning har vi gjort miljöarbetet synligt i flera kanaler genom flera nyheter, meddelanden, kampanjmaterial, inlägg på sociala medier och videor. De viktigaste kanalerna för intern kommunikation var intranätet, Yammer, kampanjaffischer och e-post samt olika evenemang som alla stöder varandra.

Det fanns flera kommunikationsteman. I personaltidningen Husari rapporterade vi bland annat om HUS energieffektivitetsåtgärder som ett betydande sätt att bekämpa klimatförändringen samt utvecklingen av HUS projekt för att främja smart motion. Nästan varje utgåva innehöll ett miljötips för HUS-anställda som kan genomföras i arbetsvardagen. Tips gavs för smart motion, energibesparing, val av hållbara produkter, minskning av förnödenhetssvinn samt återanvändning av möbler, utrustning och tillbehör.

Under 2019 publicerade vi på intranätet tre Miljömeddelanden som innehöll ett nyttigt sammandrag av miljöfrågor för alla HUS-anställda. Till stöd för HUS miljöintroduktion uppdaterade vi också den tvåspråkiga miljötipsbroschyren Tillsammans gör vi miljögärningar. Broschyren finns tillgänglig på intranätet och vi delar ut den i tryck till exempel på miljöutbildningar.

I projektet för smart motion startade vi 2019 bland annat en systematisk ökning av cykelställ med ramlås på sjukhusområdena.
I projektet för smart motion startade vi 2019 bland annat en systematisk ökning av cykelställ med ramlås på sjukhusområdena.

Den nationella energisparveckan fick synlighet på intranätets startsida, HUS Asvias lunchrestauranger, miljöseminariet på Hyvinge sjukvårdsområde och på Raseborgs sjukhus utställning med återvinning och avfallshantering som tema. Under den årliga energisparveckan betonar vi de energibesparande metoder som kan genomföras i personalens arbete i vardagen.

I projektet för att främja smart motion med fokus på Mejlans började vi bygga upp en ny intranätsajt för ansvarsfulla sätt att färdas till och från jobbet. Sajten som är riktad till alla HUS-anställda färdigställs och publiceras i början av 2020.

Som en ny åtgärd besökte HUS Miljöcentral 18 avdelningsskötar- och chefsmöten och höll ett kort miljöinformationsmöte. Syftet med informationen är att säkerställa att också cheferna får årlig information om miljöfrågor. Under 2019 grundade Miljöcentralen en Yammer-grupp ‘HUS ja ympäristö’ som stöd för miljökommunikationen.

Samtliga arbetstagare kan använda gruppen för att diskutera och ställa frågor om miljön. Ekologiska ATeK-miljöansvarsgruppen som hör till resultatenheten för HUS Operationssalar, intensivvård och smärtbehandling utförde en kampanj år 2019 för att gynna starkt ekologiska verksamhetsmodeller och motarbeta engångskonsumtion där mångsidigt användbara lösningar utgör ett alternativ. Videor med miljöansvarstema fick synlighet också utanför HUS, bland annat via HUS kanaler för sociala medier.

Teman omfattade t.ex. distansmöten, plaståtervinning, slitstarka kläder, low-flow-anestesi, genomtänkt utskrivning, tyghandduksautomater, hållbara kaffemuggar och ekologiskt ansvar vid upphandling. I HUS pressmeddelande sommaren 2019 tog vi en stark ställning för återvinning av sjukhusplast som vi vill vara med och utveckla.

HUS Miljöcentralen gav intervjuer till många facktidningar om detta samt andra miljöfrågor i organisationen. Det miljöarbete som vi länge har utfört har också blivit allt synligare i de nordiska länderna under de senaste två åren, till följd av mera intensivt samarbete inom hållbar utveckling och internationellt nätverkande. På sommaren 2019 fick vi priset som en ansvarsfull aktör inom hälso- och sjukvården på den internationella EHMA-konferensen.


Broschyren om HUS miljöpolicy och enkla miljötips för arbetsvardagen förnyades helt.