Mål 1: Varje HUS-anställd är medveten om det egna arbetets miljöpåverkan och möjligheterna att påverka dem
Åtgärd Genomförande
Inom sjukvården och de diagnostiska tjänsterna har en miljöansvarig utbildats i 100 % av ansvarsenheterna år 2020. Fem utbildningar för miljöansvariga har ordnats.
Av de miljöansvariga går minst 5 % en repetitionsutbildning årligen (ca 40 pers/år) I repetitionsutbildningen har 51 personer deltagit.
Vid tillämpning av miljöutbildning för olika yrkesgrupper utarbetas ett elektroniskt utbildningsmaterial om kökens miljö- och avfallsfrågor till patient- och personalbespisningens personal. Avfalls- och miljömaterial om elen i köken har inte utarbetats.
Miljökommunikation riktas till närchefer; miljöfrågor till avdelningsskötarmöten varje år. Miljöfrågor har tagits fram på avdelningsskötarmöten på 18 resultatenheter och på sjukvårdsområdet.
Information om miljöfrågor ges till alla HUS-anställda minst 10 gånger om året.
1. Miljöberättelse 1 gång/år
2. Miljömeddelande 4 ggr./år
3. Miljökvarten 3 ggr./år
4. 3 artiklar och 6 tips i Husari
1. ja
2. 3 miljömeddelanden har kommunicerats, varav den senaste var ett dubbelnummer.
3. 1 miljökvarten år 2019.
4. 3 artiklar och 5 tips i Husari.
Mål 2: Miljöledningspraxis utvecklas
Åtgärd Genomförande
Utveckling av praxis inom intern auditering; uppdatering av checklista. Uppnåddes inte.
Miljöfrågor lyfts fram i den externa kommunikationen fyra gånger om året. Ja.
Nya HUS verksamhetsställen introduceras i HUS miljöpraxis. Uppnåddes inte.
Bokföring och presentation av miljöfrågor i HUS bokslut utvecklas Uppnåddes inte.
Mål 3: Uppkomsten av avfall förebyggs och man satsar på återvinning samt återanvändning
Åtgärd Genomförande
Minskning av blandavfall med 20 % från år 2015 till 2020.
· År 2019 minskning av blandavfall med 15 % jämfört med år 2015.
2019 minskning i totalmängden med 0,9 % och minskning per patientbesök med 19 %,
2018 minskning per patientbesök med 11 %,
2017 minskning per patientbesök med 10 %
Minskning av bioavfall med 30 % från år 2015 till 2020.
· År 2019 minskning med 8 % jämfört med år 2015.
Reparationen av Mejlans bioavfallsinsamlingsanläggning realiseras inte förrän 2020.
2019 ökning av totalmängden med 2 % och minskning per patientbesök med 17 %,
2018 minskning per patientbesök med 17 %,
2017 minskning per patientbesök med 8 %
Minskning av pappersavfall med 15 % från år 2015 till 2020.
År 2019 minskning med 15 % jämfört med år 2015.
2019 minskning i totalmängden med 49 % och minskning per patientbesök med 58 %,
2018 minskning per patientbesök med 39 %,
2017 minskning per patientbesök med 22 %
Andelen avfall som levereras för återanvändning som material ≥ 60 % av det kommunala avfallet i slutet av 2020. Återvinningsgrad ≥ 50 % under 2019. 2019 var andelen som återanvändes som material 45,8 %,
2018 var andelen 44,7 %,
2017 46,1 %,
2015 45,3 %
Utvecklingen av processen för farligt avfall leder till kostnadsbesparingar på 10 % av den totala kostnaden för farligt avfall från 2015 till 2020. Ändringar i logistiken för läkemedelsavfall tas i bruk på Mejlans sjukhusområde. Införandet av Mejlans nya process för läkemedelsavfallsinsamling senarelades till februari 2020, förberedelser gjordes fram till januari 2020.
HUSKEY-uppföljningssystemet 1. utvidgas till uppföljning av plastavfall 2. Systemet utvidgas för att omfatta även andra än HUS enheter som är verksamma i HUS lokaler. 1. Plastavfallsuppföljningen senarelades till februari 2020;
2. Genomfördes
Mål 4: HUS fortsätter energieffektivitetsarbetet genom ett nytt kommunalt energieffektivitetsavtal
Åtgärd Genomförande
Genom energisparåtgärderna uppnås en besparing på 7,5 % från energiförbrukningen år 2015 före utgången av år 2025. 1. 2601 MWh (1 %) besparing år 2019 1. År 2018 uppnåddes besparingar på 6190 MWh (2,4 %). Besparingen år 2019 var 1823 MWh. Uppskattningen av besparingen åren 2017–2019 överstiger årsgenomsnittet 2601 MWh.
2. Förankring av praxis enligt projektet för styrning och rapportering av besparingsåtgärder. 2. Verksamhetsmodellen för styrning och uppföljning av energieffektivitet togs i bruk på hösten 2019 och införandet fortsätter per projekt inom bygg- och ombyggnadsprojekt samt i reparations- och ändringsprojekt.
3. Pilotprojekt för tillgångsstyrd förbrukningsanpassning inom energiförbrukningen 3. HUS Kiinteistöt Oy genomförde ett pilotprojekt för tillgångsstyrd förbrukningsanpassning på Triangelsjukhuset.
Mål 5: I HUS upphandlingar beaktas ansvarsfullheten allt bättre
Åtgärd Genomförande
Användningen av ansvarskriterier ökas inom HUS upphandlingar. I 62 % av HUS Logistiks gemensamma upphandlingar tillämpades ansvarskriterier som antingen absoluta krav eller jämförelsegrund. Dessutom har guiden för ansvarsfulla upphandlingar uppdaterats tillsammans med universitetssjukhusen.
PVC-slangarna ersätts med PVC-fria före utgången av år 2020. PVC beaktas i alla marknadsdialoger som gäller produkter som innehåller PVC och som utgångspunkt strävar man efter att hitta PVC-fria produkter. HUS Logistik bedömer vid konkurrensutsättningar ifall produkten innehåller PVC. PVC kommer att förbjudas helt så snart som möjligt. Engångshandskar innehåller inte längre PVC-plast.
Miljövänliga transportalternativ för HUS personals och patienternas rörlighet främjas. 1. Kartläggning av möjligheterna till linje- och tidtabellsändringar för att stödja trafiken på Mejlans område; HUS Lokalcentral. 2. Stödjande av cykling genom att komplettera fastigheternas utrustning; HUS Lokalcentral 3. Underlättande av cykling och användningen av kollektivtrafik och uppmuntrande till den via kommunikation. 1. HRT har informerats om behoven till anslutningsparkering för arbetstagarna på Mejlans sjukhusområde.
2. Cykelställ har skaffats till Mejlans område och en plan över områdets cykelställ har gjorts. I Jorv och Borgå har man skaffat cykelställ med ramlås. Flera cykelställ kommer att skaffas till sjukhusen när byggarbetsplatserna frigör utrymme.
3. Flera meddelanden om cykling som ingår i projektet om smart motion och kollektivtrafiken har publicerats på Yammer, HUS intranät och i Husari.
Mål 6: Fastigheternas miljöpåverkan beaktas under hela deras livscykel.
Åtgärd Genomförande
Vid utarbetandet av HUS JCI-kvalitetssystem beaktas miljöansvar, bl.a. som en del av avsnittet Lokalförvaltning och säkerhet Anvisningar för JCI-systemet för farliga ämnen och avfall har utarbetats.