Bokslutet för år 2019 uppvisade ett underskott. Efterfrågan på tjänster fortsätter.

Underskottet för HUS ekonomi år 2019 var 15 miljoner euro, De bindande nettokostnaderna överskred budgeten med 16 miljoner euro.

Verksamhetsvolymen överskred budgeten med 3,3 procent. År 2019 vårdades sammanlagt 680 621 patienter på HUS. Antalet vårdade patienter, inklusive samjourernas hälsocentralspatienter, ökade med 10,8 % jämfört med föregående år. Detta berodde särskilt på överföringen av jourverksamheterna på Malms sjukhus och Haartmanska sjukhuset från Helsingfors stad till HUS i början av 2019. Under 2019 vårdades totalt 191 214 hälsocentralspatienter på samjourerna, vilket är 70,6 procent fler än under 2018.

Det jämförelsebara antalet remisser för icke-akut vård var 330 189 och det ökade med 4,7 procent från året innan. Närmare var tredje invånare i medlemskommunerna anlitade under 2019 tjänster inom den specialiserade sjukvården som producerats eller ordnats av HUS.

Kostnaderna för den specialiserade sjukvården per invånare för HUS medlemskommuner var år 2019 i genomsnitt 1 057 euro.

Verksamhetskostnaderna ökade

HUS verksamhetskostnader var 5,8 procent, dvs. 131 miljoner euro större än i budgeten. Verksamhetskostnaderna ökade jämfört med år 2018 med mer än 10 procent, dvs. med 223 miljoner euro. När de funktioner som överförts från medlemskommunerna till HUS beaktas, ökade verksamhetskostnaderna med 6,4 procent.

Ökningen i verksamhetskostnaderna berodde huvudsakligen på läkemedlens och vårdartiklarnas samt ICT-tjänsternas ökade kostnader, köp av sjukvårdsmässiga tjänster och lokalkostnader. Även personalkostnaderna var 21 miljoner euro större än i budgeten. Personalkostnaderna ökade med 100 miljoner euro jämfört med året innan.

Flera överflyttningar av funktioner till HUS som genomförts år 2019 ökade verksamhetskostnaderna med ca 79 miljoner euro. Detta påverkade även ökningen i personalkostnaderna.

Resultaträkning (1 000 euro) BS 2019 BU 2019 Differens-% BS 2019/ BU 2019 BS 2018 Ändrings-% BS 2019/BS 2018 ENN 2019 Differens-% BS 2019/ENN 2019
Verksamhetsintäkter totalt 2 512 142 2 376 883 5,7 % 2 307 546 8,9 % 2 469 660 1,7 %
Försäljningsintäkter 2 370 508 2 265 419 4,6 % 2 148 095 10,4 % 2 346 762 1,0 %
Medlemskommunernas betalningsandelar 1 782 108 1 681 975 6,0 % 1 584 394 12,5 % 1 761 056 1,2 %
Övriga serviceintäkter 435 920 438 547 −0,6 % 424 486 2,7 % 435 646 0,1 %
Övriga försäljningsintäkter 128 037 120 392 6,4 % 114 609 11,7 % 125 555 2,0 %
Statlig undervisnings- och forskningsersättning 24 443 24 506 −0,3 % 24 605 −0,7 % 24 505 −0,3 %
Avgiftsintäkter 91 282 91 283 0,0 % 83 423 9,4 % 91 329 −0,1 %
Understöd och bidrag totalt 22 943 9 571 139,7 % 24 907 −7,9 % 20 537 11,7 %
Övriga verksamhetsintäkter totalt 27 410 10 610 158,3 % 51 121 −46,4 % 11 031 148,5 %
Verksamhetskostnader totalt 2 408 948 2 277 810 5,8 % 2 186 175 10,2 % 2 387 220 0,9 %
Personalkostnader 1 333 841 1 312 842 1,6 % 1 233 827 8,1 % 1 327 504 0,5 %
Köpta tjänster 473 914 407 511 16,3 % 400 900 18,2 % 465 668 1,8 %
Material, förbrukningsartiklar och varor 489 184 449 055 8,9 % 462 192 5,8 % 483 880 1,1 %
Understöd sammanlagt 5 704 4 159 37,2 % 5 301 7,6 % 5 627 1,4 %
Övriga verksamhetskostnader 106 305 104 243 2,0 % 83 955 26,6 % 104 540 1,7 %
Driftsbidrag 103 195 99 073 4,2 % 121 371 −15,0 % 82 439 25,2 %
Finansiella intäkter och kostnader 12 921 13 052 −1,0 % 11 746 10,0 % 13 095 −1,3 %
Årsbidrag 90 274 86 021 4,9 % 109 625 −17,7 % 69 344 30,2 %
Avskrivningar och nedskrivningar sammanlagt 105 296 106 021 −0,7 % 109 625 −3,9 % 105 229 0,1 %
Extraordinära poster 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Räkenskapsperiodens resultat −15 022 −20 000 0 −35 884
VERKSAMHETSKOSTNADER OCH AVSKRIVNINGAR TOTALT 2 514 243 2 383 831 5,5 % 2 295 800 9,5 % 2 492 449 0,9 %
BINDANDE NETTOKOSTNADER 1 797 130 1 701 975 5,6 % 1 584 394 13,4 % 1 796 941 0,0 %