HUS lånestock ökade under år 2019. Soliditetsgraden var 28 procent.

HUS lyfte under räkenskapsperioden nytt långfristigt lån på 160 miljoner euro i enlighet med budgeten. Lånen amorterades med närmare 15 miljoner euro.

I slutet av 2019 var lånestocken 527 miljoner euro, varav 75 miljoner euro var kortfristigt lån.

Lånefordringar från dottersamfund var 32 miljoner euro. Likvida medel uppgick till närmare 89 miljoner euro.

Kassans tillräcklighet var 12,3 dagar. Målet var 15 dagar.

HUS soliditetsgrad var knappt 28 procent, målet var 30 procent.

Av lånestocken utgjorde 75 miljoner euro kortfristigt lån 31.12.2019.

Nettofinansieringskostnaderna minskade

Nettofinansieringskostnaderna, närmare 13 miljoner euro, var 0,1 miljoner euro mindre än i den ursprungliga budgeten.

Den realiserade medelräntan för HUS låneportfölj var år 2019 0,20 procent och medelräntan på likvida medel var 0,05 procent. Av ränterisken för samkommunens långfristiga lånestock var 57 procent skyddad vid bokslutstidpunkten. Av nettolåneportföljen, där förutom den långfristiga lånestocken även samkommunens kassamedel, utlåning och kortfristiga lån beaktas, var ca 63 procent skyddad från ränterisken.