År 2019 uppgick HUS investeringar till 209 miljoner euro.

För byggnadsinvesteringar använde vi 138 miljoner euro. Under 2019 var 38 stora byggprojekt i planerings- eller genomförandefasen. Största delen av byggnadsinvesteringarna riktades till Mejlans, Jorvs och Hyvinge sjukhusområden.

Det klart största byggprojektet var Brosjukhuset som byggs i Mejlans och vars kostnader var 63 miljoner euro år 2019. I Mejlans fortsatte också ombyggnaden av Kvinnokliniken och Parksjukhuset.

På Jorvs sjukhus färdigställdes operationsavdelningen för kirurgisk korttidsvård och byggandet av sjukhusapotekets nya lokaler fortsatte.

I Hyvinge blev den nya operationsavdelningen klar i slutet av sommaren. Avdelningen omfattar 10 nya operationssalar, ett nytt uppvakningsrum samt multifunktionella lokaler.

Planeringen av Eksjukhuset som byggs i närheten av Mejlans sjukhusområde fortsatte och inkluderades i HUS eget investeringsprogram. På Eksjukhuset, som blir färdigt år 2023, kommer man att placera funktioner för specialiteter inom ögonsjukdomar. Det finns beredskap att placera funktioner också inom andra specialiteter på sjukhuset.

Vi investerar också i undersöknings- och vårdutrustning, bl.a. i nya strålbehandlingsapparater. Vi gör apparatanskaffningar planenligt. För HUCS apparatanskaffningar använde vi 22 miljoner euro och för HUS Diagnostikcentrums investeringar 16 miljoner euro. Sammanlagt använde vi 43 miljoner euro för sjukvårdsområdenas och HUS Diagnostikcentrums apparatinvesteringar.

Inom IT-förvaltningen utgjorde de största investeringarna utvecklingen av datapoolen och -lagret, ombyggnaden av datanätet samt datatekniken på Hyvinge sjukhus nya operationsavdelning. Vi utvecklade också stödsystem för ledningens rapportering. IT-förvaltningens investeringar uppgick till sammanlagt 24 miljoner euro.  HUS IT- och specialistresurser användes också i Apotti-projektet som emellertid inte genomförs som HUS investering utan via Oy Apotti Ab.