Medlemskommunernas betalningsandelsfakturering, dvs. fakturering för den specialiserade sjukvårdens tjänster uppgick till 1,8 miljarder euro.

Av medlemskommunerna tar HUS ut serviceavgifter enligt de anlitade tjänsterna. År 2019 fakturerade vi medlemskommunerna varje månad en månads betalningsandel i förskott. Vi utförde en utjämning av servicefaktureringen enligt det faktiska anlitandet av tjänsterna fyra gånger enligt överenskommelse. Därtill korrigerade vi faktureringen av medlemskommunerna enligt en kontroll av patienternas hemorter som vi fått från befolkningsregistercentralen, varvid fakturorna riktas till patienternas rätta hemorter. Utöver detta gjorde vi en utjämning för dyr vård. Kostnader för särskilt dyr vård utjämnas mellan medlemskommunerna enligt utjämningsförfarandet för dyr vård. Utjämningen av dyr vård omfattade alla de patienter i medlemskommunerna vars vårdkostnader överskred 60 000 euro år 2019. Antalet sådana patienter uppgick till 2064 år 2019.

År 2019 producerade HUS tjänster inom den specialiserade sjukvården för sina medlemskommuner nästan 4 procent mer än budgeterat. Mängden av tjänster ökade jämfört med året innan med drygt 3 procent.

Medlemskommunernas betalningsandelsfakturering, inklusive köptjänster, överskred budgeten med sex procent, dvs. med mer än 100 miljoner euro. Skillnaderna mellan kommunerna var dock stora. Sammanlagt uppgick kommunernas betalningsandelsfakturering till 1,8 miljarder euro.

Av budgetöverskridningen orsakades 0,6 procent av köptjänster. Inget överskott för återföring till medlemskommunerna och specialupptagningsområdena uppstod därmed från år 2019.

Tabell: Sjukvårdens tjänsteproduktion (medlemskommunernas betalningsandel)

Sjukvårdens tjänsteproduktion (medlemskommunernas betalningsandel) BS 2018 BU 2019 BS 2019 Diff.-% BS 2019 / BU 2019 Ändrings% BS 2019 / BS 2018
Serviceproduktion
– Volymförändring vägd enligt faktureringsandel 3,9 % 3,2 %
– Antal vårddagar inom psykiatrin 1) 156 353 154 256 −1,3 %
– NordDRG-produkter, st. 703 912 694 727 725 763 4,5 % 3,1 %
    DRG-grupper 138 294 142 789 153 087 7,2 % 10,7 %
    DRG-O-grupper 154 237 155 385 161 429 3,9 % 4,7 %
    Endoskopi 30 979 30 158 31 685 5,1 % 2,3 %
    Mindre ingrepp 105 587 98 121 104 074 6,1 % −1,4 %
    900-gruppen 273 724 268 130 274 581 2,4 % 0,3 %
    Kostnadsbaserad period 1 091 145 907 527,2 % −16,9 %
– Besöksprodukter, st., somatik 1 351 790 1 406 946 4,1 %
– Besöksprodukter, st., psykiatri 520 912 526 672 1,1 %

* BS 2015, återföringen av överskottet har beaktats i siffrorna för 2015, 2016 utan BS 2015 återföring av överskott.
** Nettofakturering från medlemskommunerna, då man dragit av försäljningsvinsten från Tölö sjukhusfastighet.

Kostnad per invånare 1057 euro

Kostnaderna för den specialiserade sjukvården per invånare för HUS medlemskommuner var år 2019 i genomsnitt 1 057 euro. Kostnaderna ökade med nästan 7 procent från året innan. Utan funktioner som överförts från Helsingfors stad var de genomsnittliga kostnaderna för den specialiserade sjukvården per invånare 1 018 euro år 2019.

Fakturering av andra betalare

Faktureringen för den sjukvårdsmässiga serviceproduktionen från andra än medlemskommuner var sammanlagt 199 miljoner euro. Det är drygt 7,2 miljoner euro, dvs. 3,7 procent mer än budgeterat. Faktureringen av specialupptagningsområdet överskred budgeten med ca 10 miljoner euro, dvs. med 15 procent. Faktureringen av övriga sjukvårdsdistrikt var 2,7 miljoner euro mindre än budgeterat.