HUS produktivitet minskade år 2019 jämfört med året innan.

Fram till år 2019 har produktiviteten mätts på HUS som DRG-poängkostnad. Från och med år 2020 kommer produktiviteten att mätas som kostnad per patient.

Målet för år 2019 var att den deflaterade DRG-poängkostnaden skulle minska med 1,5 procent. DRG-poängkostnaden steg emellertid med 1,2 procent, dvs. produktiviteten sjönk. Produktiviteten sjönk, eftersom kostnaderna steg mer än DRG-poängen.

Kostnadsökningen var 10,2 procent och DRG-poängens ökning var 7,2 procent. Deflateringen har gjorts genom att utnyttja den kommunala ekonomins prisindex för offentliga utgifter, där koefficienten för kostnaderna året innan är 1,016.

Kostnaderna ökade bland annat till följd av datasystemkostnader för patient- och klientdatasystemet Apotti, personal- och löneökningar, de högre priserna inom läkarvetenskapen och ökningen i läkemedelskostnader, stora lokalprojekt, hyreskostnader och överföringar av funktioner.

Produktiviteten inom psykiatrin förbättrades

Produktiviteten inom psykiatrin mäts på HUS genom att dela utfallet för de totala kostnaderna för psykiatrin med antalet vårdade patienter. Dessa kostnader minskade deflaterat med 2,6 procent jämfört med året innan, alltså förbättrades produktiviteten inom psykiatrin.

Kostnaderna per patient minskade

Produktiviteten mättes också år 2019 med förändringen i kostnader per patient samt förändringen i förhållandet mellan kostnaderna och verksamhetsvolymen. Kostnaderna per patient minskade deflaterat med 2,2 procent jämfört med motsvarande tidpunkt rå 2018, men kostnaderna i förhållande till verksamhetsvolymen ökade deflaterat med 9,4 procent.

Kostnaderna för den somatiska tjänsteproduktionen i förhållande till antalet vårdade patienter åren 2018 och 2019

Resultatområde Kostnader / vårdad patient (somatik) Kostnader / vårdad patient (somatik) (deflaterad)
Euro 1–12/2018 Euro 1–12/2019 Förändrings-% Förändrings-% *)
HUCS svo 2 680 2 646 −1,3 % −2,8 %
HUCS Sjukvård för barn och unga 2 679 2 395 −10,6 % −12,0 %
HUCS Akuten 799 802 0,3 % −1,3 %
HUCS Huvud- och halscentrum 861 842 −2,3 % −3,8 %
HUCS Internmedicin och rehabilitering ** 822 1 246 51,6 % 49,3 %
HUCS Hjärt- och lungcentrum 2 945 2 937 −0,3 % −1,8 %
HUCS Kvinnosjukdomar och förlossningar 1 850 1 874 1,3 % −0,3 %
HUCS Cancercentrum 4 412 4 581 3,8 % 2,2 %
HUCS Muskuloskeletal och plastikkirurgi 2 672 2 856 6,9 % 5,2 %
HUCS Inflammationscentrum 876 836 −4,5 % −6,0 %
HUCS Gastrocentrum 2 962 3 024 2,1 % 0,5 %
HUCS Neurocentrum 2 421 2 489 2,8 % 1,2 %
Hyvinge svo 1 721 1 785 3,8 % 2,1 %
Lojo svo 1 737 1 754 1,0 % −0,6 %
Borgå svo 1 553 1 612 3,8 % 2,2 %
HUS-nivå 2 293 2 277 −0,7 % −2,2 %

*) Prisindexkoefficienten för offentliga utgifter, kommunal ekonomi hälso- och sjukvård (Statistikcentralen 29.10.2019) **) Uppgifterna för HUCS Internmedicin och rehabilitering är inte jämförbara på grund av omorganiseringar.

Förhållandet mellan verksamhetskostnader och avskrivningar till den med faktureringsandelen viktade volymen (beräknat med enhetsspecifika faktureringsandelar) åren 2018 och 2019

Resultatområde Kostnader / Volymförändring vägd enligt faktureringsandel Kostnader / Volymförändring vägd enligt faktureringsandel (deflaterad)
Euro 1–12/2018 Euro 1–12/2019 Förändrings-% Förändrings-% *)
HUCS svo 2 045 2 252 10,1 % 8,4 %
HUCS Sjukvård för barn och unga 2 296 2 496 8,7 % 7,0 %
HUCS Psykiatri 672 720 7,2 % 5,5 %
HUCS Akuten 3 532 2 817 −20,2 % −21,5 %
HUCS Huvud- och halscentrum 1 250 1 365 9,2 % 7,5 %
HUCS Internmedicin och rehabilitering ** 1 362 2 181 60,2 % 57,7 %
HUCS Hjärt- och lungcentrum 4 789 5 121 6,9 % 5,2 %
HUCS Kvinnosjukdomar och förlossningar 1 675 1 712 2,2 % 0,6 %
HUCS Cancercentrum 944 1 097 16,2 % 14,3 %
HUCS Muskuloskeletal och plastikkirurgi 2 901 3 226 11,2 % 9,5 %
HUCS Inflammationscentrum 1 263 1 279 1,2 % −0,4 %
HUCS Gastrocentrum 1 860 1 982 6,5 % 4,9 %
HUCS Neurocentrum 3 109 3 390 9,0 % 7,3 %
Hyvinge svo 1 669 1 852 10,9 % 9,2 %
Lojo svo 1 936 1 862 −3,8 % −5,3 %
Borgå svo 1 492 1 607 7,7 % 6,0 %
HUS-nivå 2 302 2 558 11,1 % 9,4 %

*) Prisindexkoefficienten för offentliga utgifter, kommunal ekonomi hälso- och sjukvård (Statistikcentralen 29.10.2019) **) Uppgifterna för HUCS Internmedicin och rehabilitering är inte jämförbara på grund av omorganiseringar.

DRG-poängkostnad

Sjukvårdens tjänsteproduktion, med undantag av psykiatrifunktionerna, alltså den s.k. somatiska tjänsteproduktionen, har produktifierats som DRG-produkter och den har förenhetligats som DRG-poäng. Utvecklingen av produktiviteten i årsverken och den totala produktiviteten mäts inom den somatiska tjänsteproduktionen med NordDRG-baserade produktivitetsindikatorer. DRG-poängkostnaden beräknas genom att dela de förverkligade kostnaderna med antalet DRG-poäng som ackumulerats i produktionen. När kostnaden för en DRG-poäng sjunker ökar produktiviteten och på motsvarande sätt minskar produktiviteten när DRG-poängkostnaden stiger.   Produktivitetsprogram