År 2019 var HUS sjukvårdsmässiga tjänsteproduktion tydligt större än förväntat.

Volymen för tjänsteproduktionen överskred som helhet budgeten med 3,3 procent och ökade med 4,7 procent jämfört med året innan. När man beaktar de funktioner som överfördes från medlemskommunerna till HUS i början av 2019, var den jämförbara ökningen i verksamhetsvolymen endast ca 0,8 procent.

Sjukvårdens tjänsteproduktion BS 2018 BU 2019 BS 2019 Diff.-% BS 2019 / BU 2019 Ändrings% BS 2019 / BS 2018
Serviceproduktion
– Volymförändring vägd enligt faktureringsandel 3,3 % 4,7 %
– Antal vårddagar inom psykiatrin 1) 162 073 160 184 −1,2 %
– NordDRG-produkter, st. 751 257 744 296 774 719 4,1 % 3,1 %
DRG-grupper 151 136 155 613 166 371 6,9 % 10,1 %
DRG-O-grupper 159 876 161 657 167 766 3,8 % 4,9 %
Endoskopi 31 800 31 397 32 731 4,2 % 2,9 %
Mindre ingrepp 110 818 103 379 109 316 5,7 % −1,4 %
900-gruppen 296 438 292 071 297 541 1,9 % 0,4 %
Kostnadsbaserad period 1 189 179 994 454,1 % −16,4 %
– Besöksprodukter, st., somatik 1 424 473 1 484 126 4,2 %
– Besöksprodukter, st., psykiatri 527 699 534 398 1,3 %
– Hc-jourbesök, st. 150 552 301 929 261 302 −13,5 % 73,6 %
– Fakturerbara fördröjningsdagar, st. 1 312 1 331 1,4 %
– Besöksbetalningar, st. 2 730 677 2 932 553 7,4 %
Jourbesök (inkl. DRG-fakturerade) 250 396 297 865 19,0 %
Antal förstabesök 263 639 264 061 0,2 %
– Antal vårddagsmellanprestationer 809 592 860 125 6,2 %
– Antal operationer 91 558 91 972 0,5 %
Antal dagkirurgiska 36 897 37 032 0,4 %
– Antal förlossningar 31.12.2019 15 858 15 549 −1,9 %

1) Exklusive boendeservicedagar

Andelen av faktureringen för öppenvården av HUS tjänster inom den specialiserade sjukvården år 2019 uppgick till 45,6 procent och var nästan oförändrad jämfört med år 2018. Andelen av faktureringen för öppenvården av HUS hela egna tjänsteproduktion, dvs. den specialiserade sjukvården och primärvården var 46,6 procent.

Öppenvårdens andel av antalet serviceprodukter var inom den specialiserade sjukvården 87,6 procent och av hela tjänsteproduktionen 88,5 procent.

Antalet DRG-produkter (Diagnosis Related Groups, internationella patientgrupperings- och produktifieringssystemet) inom öppenvården ökade med 1,6 procent och DRG-produkterna inom vården på vårdavdelning med 8,8 procent jämfört med 2018.

Det genomsnittliga priset på öppenvårdens DRG-produkter steg från föregående år med 0,7 procent, medan det förverkligade genomsnittliga priset på DRG-produkter för vårdperioder på vårdavdelningarna sjönk med 1,8 procent.

Den huvudsakliga tillväxten i öppenvårdens DRG-produkter var i DRG-O-grupperna. Största delen av ökningen i DRG-O-grupperna beror på en betydande ökning i antalet andra operationer i hud och underhud och dialysbehandlingar. Ökningen i antalet besöksprodukter förklaras bl.a. av ökningen i jourbesök och vårdsamtal.

Antalet vårddagsprodukter ökade med 2,7 procent jämfört med året innan. Ökningen förklaras av en ökning i antalet rehabiliteringsvårddagsprodukter inom neurologin och fysiatrin. Helsingfors stad överförde den neurologiska och fysiatriska rehabiliteringsverksamheten till HUS från början av 2018. Inom psykiatrin minskade antalet vårddagar med 1,2 procent.

På HUS utfördes rekordmånga organtransplantationer år 2019, sammanlagt 453. Exempelvis år 2018 utfördes 393 organtransplantationer.