Forskningens synlighet, genomslagskraft och samhälleliga växelverkan

Ett av forskningsledningens mål för kommunikationen 2019 var att föra fram forskningsdata för den stora allmänheten och som stöd för beslutsprocessen. Med hjälp av kommunikation försökte man vidare öka synligheten och den samhälleliga genomslagskraften av de viktiga temana som anknyter till hälsoforskningens och sjukhuscampusets forskning och undervisning.

Serien Juuri julkaistu som publicerats tre år har etablerat sig som ett känt varumärke. De artiklar där en djupgående presentation görs av HUS forskningsprojekt och som utkommer var tredje vecka har fört fram HUS och kompetensen vid HUS på ett positivt sätt i offentligheten. Olika tidskrifter och nyhetswebbplatser tar lätt fasta på forskningsnyheter som skrivits på ett lättbegripligt sätt.

Av forskare som fått statlig forskningsfinansiering begärs rapporter om forskningsprojekten vid utgången av finansieringsperioden. En publicerad sammanställning av de rapporter som returnerades mellan augusti 2018 och september 2019 belyser teman för och effektiviteten av HUS forskning.

Elektroniska tjänster för forskning

Under 2019 har forskningens e-tjänster (ansökan om forskningstillstånd och utlåtande från den etiska kommittén) utvecklats i nära samarbete med IT-förvaltningen. Anvisningarna för forskare förbättrades genom att samla den omfattande mängden anvisningar till en elektronisk handbok för forskare. Forskningstillstånd har sedan år 2015 och det etiska utlåtandet sedan år 2018 ansökts via applikationen Tutkijan työpöytä. År 2019 inleddes en vidareutveckling av Tutkijan työpöytä-applikationen. Utöver detta inledde specialisterna inom forskningsledningen och IT-förvaltningen tillsammans sammanlänkningen av serviceprocessen för HUS Datapool till forskartjänsterna samt tjänsteutformningen av Tutkijan polku som omfattar helhetsprocessen för forskning. I slutet av året övergick man till robotikautomation för överföringen av uppgifter om forskningstillstånd till forskningsregistret.