Biobanksverksamheten år 2019

Verksamheten på Helsingfors Biobank har gått framåt med stormsteg. Användningen av biobanktjänster år 2019 ökade inom den medicinska forskningen. På Helsingfors Biobank gjordes 92 preliminära förfrågningar (2018 var antalet preliminära förfrågningar 44) och 43 utlämnanden av biobanksmaterial (2018 uppgick överlåtelser av biobanksmaterial till 19) samt utöver detta 58 utlämnanden enligt vävnadslagen. Fler forskare har hittat Helsingfors Biobanks tjänster. Ett allt större intresse har väckts
bland forskarna gentemot informationstjänsten och gentemot den professionella insamlingen, förvaringen, processandet och överlåtelsen av proven i enlighet med biobankslagen.

Vårt provlager ökade år 2019 betydligt i fråga om prospektivt samlade blodprover, sammanlagt till mer än 80 tusen. Patologiska arkivet innehåller prover som gjutits i paraffin från cirka 700 000 patienter. Utöver detta samlas kontinuerligt betydande mängder färskvävnads- och vätskebiopsiprover i biobanken. HUS Datapool används däremot operativt av Helsingfors Biobank, vilket möjliggör en snabb och datasäker anslutning av rikt datainnehåll till biobankens provöverlåtelser.

Helsingfors Biobank överförde sitt elektroniska servicegränssnitt till den nationella Fingenious.fi-portalen år 2019.  Största delen av förfrågningarna om utlämnande av prover kommer från akademisk forskning, men intresset bland företagsforskare ökar också. Projektet FinnGen finansieras av nio internationella läkemedelsföretag och Business Finland samt samordnas av Helsingfors universitet och HUS (Helsingfors Biobank). Projektet har framskridit mot dess mål att slå samman 500 000 finländares DNA-prover som samlats in i biobankverksamheten med hälsouppgifterna från nationella register.  Den genetiska datauppsättningen för de första 11 000 biobanksprovgivarna som lämnats in till FinnGen-projektet återfördes till Helsingfors Biobank hösten 2019. De första fortsatta forskningssamtyckena för nya medicinska studier har redan gjorts genom denna uppsättning. År 2019 startade och publicerade Biobanken också andra företagssamarbetsformer med finländska Aiforia Oy, Blueprint Genetics Oy och Mehiläinen Oy.  Det intensiva samarbetet med Biopankkien osuuskunta Suomi, (FinBB), fortsatte.

Forskningsprojektet ”Tools for Phenotyping of Disease Entities (DigPhen)” som finansierades av Business Finland slutfördes i slutet av 2019. Det gemensamma projektet mellan Helsingfors och Åbo universitet samt Helsingfors Biobank och Auria Biobank utvecklade användningen av elektroniska patientdatasystem som en del av biobankens serviceverksamhet. Projektet främjade utvecklingsarbetet på ett betydande sätt och utmynnade i följande: att digitala patientdata kunde sammanlänkas till en del av biobankernas forskning, flaskhalsar identifierades i dataöverföringen och lösningar söktes till dem, informationen om kliniska data och särdragen inom dess analysering ökade och nya verktyg för forskningen introducerades. De utvecklade verktygen har använts i HUS100-registerforskningsprojektet, där de 100 vanligaste sjukdomarna i HUS Datapool undersöks.

Helsingfors Biobank medverkar som partner i det europeiska Innovative Medicines Initiative-projektet, vars syfte är att sammanställa omfattande digitalt bildmaterial inom patologin för forsknings- och utvecklingsändamål som tillämpas genom artificiell intelligens. Helsingfors Biobank ansvarar för sammanställningen av bildmaterial för lungsjukdomar samt för skapandet av en ”honest broker”-mekanism för delning av materialet. Som finländsk partner fungerar också CSC − IT-centret för vetenskap.

Helsingfors Biobank har inlett samarbete med Södra Cancercentralen (Fican South) och med flaggskeppsprojektet iCAN (Digital Precision Cancer Medicine) som finansieras av Finlands Akademi. Målet är att samla in flera tusen prover från HUS cancerpatienter för molekylär profilering genom att utnyttja Helsingfors Biobanks infrastruktur. Informationen kan användas såväl inom forskningsprojekt som för rekrytering av patienter till kliniska läkemedelsstudier.

Helsingfors Biobank fortsätter intensivt sitt arbete för att gynna den individuella läkarvetenskapen och strävar efter att allt fler forskare ska använda våra tjänster i framtiden. Vi strävar också efter att nyttan med biobanker ska ses och förstås i vida kretsar bland medborgare och hälsovården.

Eero Punkka, direktör för Helsingfors Biobank
Olli Carpen, forskningsdirektör för Helsingfors Biobank