HUS förberedde sig 2019 för ett omfattande ibruktagande av Apotti-patientdatasystemet. Apotti innehåller också funktioner för mottagande och behandling av biobankssamtycke.

Utöver detta tog vi i Helsingfors Biobank i bruk HUSLAB:s nya datasystem My+ samt My+ Patologi.

I början av 2019 utvecklade vi informationshanteringen av vår provutlämningsprocess för att fördela enstaka DNA-prover till flera forskningsprojekt samt för att möjliggöra samtidiga utlämnanden av prover till forskningsprojekt som omfattar hundratals eller tusentals prover.

Vår biobank tog emot den första omgången genotypdata från FinnGen-projektet. Vi kunde utveckla beredskap som är nödvändig för behandling och tolkning av genotypdata.

Vi förnyade e-tjänsterna för Helsingfors Biobanks provgivare och inledde utvecklingen av en serviceportal avsedd för provgivare. Vårt arbete utgör ett underlag för skapandet av en nationell deltagarportal där alla biobanker kan besvara provgivarnas begäran om registeruppgifter på ett enhetligt sätt.

Vi deltog i vidareutvecklingen av biobankernas Fingenious-tjänst och till följd av detta lanserade vi tillsammans med det finländska biobanksnätverket en utökad Fingenious-portal. Via den nya tjänsten kan forskarkunder själva söka tillgänglighetsuppgifter om finländska biobanksprover per provtyp enligt sjukdomsgrupp innan en mera detaljerad tillgänglighetsförfrågan och provansökan görs.

Användningen av HUS Datapool etablerades till en del av vår biobanks verksamhet och det är nu möjligt att genomföra utlämnanden av prover och data för allt större forskningsprojekt. Inom HUS fortsatte vi intensifieringen av samarbetet med Utvecklingstjänster för analys och artificiell intelligens inom HUS IT-förvaltning och avancerade mot gemensam praxis och analysmiljöer.

Vi deltog i datatekniska vidareförädlingsprojekt för patientregisterdata samt i utvecklingen och testanvändningen av olika materialtillgänglighetstjänster. Vi inledde modelleringen av vårdkedjorna för fyra allmänna cancertyper. Genom patientregistrets rådata kan man i framtiden härleda information automatiskt om patientens vårdkedja och terapisvar.