Det riksomfattande FinnGen-forskningsprojektet som inleddes 2017 framskred väl och projektets leveransmål för prover överskreds.

HUS har med förmedling av Helsingfors Biobank förbundit sig till att leverera sammanlagt 106 500 prover till FinnGen-projektet före år 2023. Under 2019 isolerade HUSLAB Genetik DNA från 32 000 biobanksprover och DNA från mer än 29 000 patienter överläts till projektet. Fram till slutet av 2019 hade Helsingfors Biobank levererat DNA från mer än 57 000 patienter till projektet.

I april 2019 blev biobanksforskningen lättare och snabbare.  Biobanksandelslaget (FINBB) lanserade FINGENIOUS-tjänsten, som forskare kan använda till att nå sju finländska biobanker ( Helsingfors Biobank inkluderad) genom att göra endast en förfrågan om förhandsutredning och framställning om utlämning. I december utökades FINGENIOUS-tjänsten med en provkatalog, där forskaren själv kan söka preliminära provmängder från biobankerna enligt ICD-10-koderna.

Antalet förfrågningar om förhandsutredningar fördubblades jämfört med år 2018 och uppgick sammanlagt till 92 stycken. Antalet förfrågningar om utlämnande av material uppgick totalt till 29, dvs. nästan tredubbelt mer än året innan. Under hela vår verksamhet har antalet förfrågningar om utlämnande av material uppgått till mer än 70 stycken.

Vi lämnade ut prover till 21 forskningsprojekt enligt biobankslagen och utöver detta till 58 forskningsprojekt enligt vävnadslagen.

Forskningsresultat (rådata) återlämnades från ett projekt och forskningsresultaten för tre biobanksstudier har publicerats. Länkar till publikationerna finns på Helsingfors Biobanks webbplats.

Beslutanderätten över utlämnandet av biobanksprover överfördes från chefsöverläkaren till biobankens direktör från och med 23.10.2019, vilket gör materialutlämningsprocessen smidigare.

Genom vårt histologiska laboratorium erbjöd vi provförädlingstjänster såsom skärning, färgning och skanning av mikroskopglas samt tillverkning av vävnadscylindrar och TMA-, dvs. flervävnadsblock för 32 forskningsprojekt.

Vi tog i bruk en ny och effektivare mikroskopglasskanner. För att vi ska kunna erbjuda forskare DNA- och RNA-isoleringstjänster skaffade vi automatiserad utrustning och började förbereda aktiviteterna.