År 2019 påbörjades ett omfattande utvecklingsarbete av specialiseringsutbildningen på HUS. I början av utvecklingsarbetet och som grund för det utfördes tre separata enkäter för att kartlägga vardagen och arbetsbeskrivningen hos läkare under specialisering på olika specialiseringsområden. En av tre enkäter riktades till personer som ansvarar för specialiseringsutbildningen. Utifrån svaren utarbetades en plan på 15 punkter för utvecklingen av specialiseringsutbildningen.

En av åtgärderna i planen var en anvisning för specialiseringsutbildningen som bland annat definierar rättigheterna och skyldigheterna hos läkare under specialisering samt gemensam praxis för anställningsförhållandet och utbildningen. Ställningen hos läkare under specialisering förstärktes också genom en runda inom var och en av HUS verksamhetsområden, där man koncentrerade sig på utbildningens nuläge och framtidens utvecklingsbehov inom varje specialitet. Kontaktpersoner som valts som företrädare för specialiteten, dvs. äldre läkare under specialisering, deltog på mötet för att påverka utvecklingsobjekten inom sin egen specialitet.

Samtidigt inleddes också nätverksverksamhet för äldre läkare under specialisering. Syftet med nätverket för äldre läkare under specialisering är att bevaka intressen hos läkare under specialisering, utveckla arbetsförhållanden och förbättra informationsutbytet mellan dem och sjukhusens ledning. Nätverket har som mål att definiera en enhetlig arbetsbeskrivning för äldre läkare under specialisering.

År 2019 inleddes en kvalitetsmätning av specialiseringsutbildningens styrning med hjälp av CLES (Clinical learning environment scale ®Saarikoski 2007)-bedömningsskalan. HUS enkät för respons från studerande besvarades år 2019 av 158 läkare under specialisering och tandläkare under specialisering. Genomsnittet för nyckeltalet för kvalitetsstyrningen för hela HUS läkare under specialisering år 2019 var 6,81. Resultaten från enkäten utnyttjas inom utvecklingen av styrningen av specialistläkarutbildningen och resultaten rapporteras till cheferna. Under 2019 utvecklades enkäten så att respons kan ges bättre enligt utbildningsställe.

I slutet av 2019 inleddes utvecklingen av en Teams-arbetsyta för HUS läkare under specialisering och tandläkare under specialisering. Syftet med Teams är att fungera som ett smidigt hjälpmedel för informationsutbyte och arbetet bland läkare under specialisering på HUS sjukhus. Teams introducerades vid inledningen av år 2020.

Det första nyhetsbrevet för HUS multidisciplinära undervisning utkom i oktober 2019. Nyhetsbrevet för HUS multidisciplinära undervisning utkommer tre gånger per år och dess syfte är att informera om aktuella och nödvändiga undervisningsfrågor som gäller praktik, inlärning i arbetet, studiehandledning och specialisering på HUS-områdets sjukhus.

Det systematiska uppbyggandet av HUS undervisningswebbplats startade i slutet av 2019. Syftet med webbplatsen är att ge så mångsidig information som möjligt för alla som lär sig på HUS – såväl en elev på prao som en läkare under specialisering.