Verksamheten vid HUS Diagnostikcentrum inleddes i juli 2019

En av de viktigaste händelserna under 2019 var inrättandet av HUS Diagnostikcentrum. HUSLAB som tillhandahåller laboratorietjänster och HUS Bilddiagnostik som tillhandahåller bilddiagnostiktjänster slogs samman till det nya HUS Diagnostikcentrum 1.7.2019.

HUS Diagnostikcentrums uppgift är att betjäna hela specialupptagningsområdet. Detta gynnar inte bara specialupptagningsområdet utan även HUS, eftersom vi genom sammanslagningen av de diagnostiska tjänsterna får en tillräcklig volym och kan hålla vårdkedjorna under vår egen ledning.

Syftet med sammanslagningen av laboratorie- och bilddiagnostiktjänsterna var både att stärka ledningen av de aktuella enheterna och att framhäva de aktuella resultatenheternas serviceuppdrag och roll inom hela specialupptagningsområdet och hela landet.

Vi planerade HUS Diagnostikcentrums verksamhetsmodell och ledningsstruktur under workshoppar som ordnades i maj-juni. I fråga om 2019 beslöt vi att de tidigare resultatenheterna HUS Bilddiagnostik och HUSLAB skulle bilda det nya resultatområdets verksamhetsområden och vi gjorde ändringar endast i resultatområdets förvaltning.

HUS Diagnostikcentrums verksamhet startade 1.7.2019, men under hösten fortsatte verksamhetsområdena sin verksamhet till stor del som tidigare. Vi omorganiserade resultatområdets verksamhet helt och hållet från och med 1.1.2020 och i stället för tidigare två verksamhetsområden fördelas verksamheten nu i tre verksamhetsområden, alla med gemensam förvaltning.

Eksotes laboratorie- och bilddiagnostiktjänster blev en del av HUS Diagnostikcentrum

För specialupptagningsområdet har diagnostiktjänsterna en betydande roll då det gäller att realisera gemensamma vårdkedjor. För att säkerställa ett nära samarbete inom specialupptagningsområdet och för att patienterna ska kunna förflytta sig smidigt mellan olika sjukvårdsdistrikt, borde laboratorie- och bilddiagnostiktjänster hanteras inom specialupptagningsområdet i samma datasystem. Olika undersökningar bör också ha enhetliga referensvärden. Gemensamma diagnostiska tjänster är till fördel för patienten då samma undersökningar inte behöver göras på nytt och de ger också kostnadsbesparingar.

Med Kymsote har vi haft gemensamma diagnostiska tjänster både inom laboratorie- och bilddiagnostiktjänster sedan år 2017.

I slutet av 2019 sammanslogs verksamheten vid Eksotes laboratorie- och bilddiagnostikcentrum i en överlåtelse av rörelse till helheten HUS Diagnostikcentrum. Eksotes diagnostiktjänster överfördes som sådana till HUS. Överlåtelsen omfattade såväl verksamheten, produktionsutrustningen, personalen och verksamhetsavtalen. I överlåtelsen köpte HUS Eksotes diagnostiska servicefunktioner till ett pris som var högre än balansvärdet, och dessutom betalas en så kallad anpassningspeng till Eksote. I samband med affären övergick 235 personer som gamla arbetstagare till HUS Diagnostikcentrum.

Målet för Diagnostikcentrum är att börja harmonisera verksamheterna i början av 2020. Harmoniseringen av datasystemen kommer att ta en längre tid. I fråga om laboratorieverksamheten kan harmoniseringen göras under 2020, men inom radiologin används de nuvarande systemen fram till att Apotti införs.