I maj 2019 startade verkställande direktör Juha Tuominen sammanställningen av ett produktivitetsprogram och utnämnde en arbetsgrupp för beredandet av detta. Detta gjordes på grund av att vår produktivitetsutveckling har visat en nedgång, och de uppsatta målen har inte nåtts. Tidsfristen för att färdigställa produktivitetsprogrammet sattes till utgången av 2019.

Arbetsgruppen hade till uppgift att skapa en modell för ett långsiktigt produktivitetsprogram, kartlägga och föreslå vilka projekt som tas med i början samt kartlägga och föreslå konkreta indikatorer samt rapporter med vilka vi kan förbättra uppföljningen av produktiviteten.

Utgångspunkten för arbetet var att förbättra output-input-förhållandet genom ändringar som leder till att den nuvarande produktionen kan upprätthållas till lägre kostnader eller att man till nuvarande kostnader kan öka produktionen.

Arbetsgruppen bad HUS ledning och specialister samt personalorganisationernas representanter om förslag till produktivitetsprojekt. För personalen gjordes en enkät om produktivitet med frågor om personalens idéer om hur produktiviteten kunde höjas, vad som kunde göras på ett förnuftigare sätt och om något kunde lämnas ogjort. Enkäten ordnades också för medlemmarna i kundpanelen.

Dessa uppgav sina synpunkter gällande produktivitetsutvecklingen med tanke på patienterna. Arbetsgruppen föreslog 29 utvecklingsåtgärder för produktiviteten med ansvarspersoner för att inkluderas i HUS produktivitetsprogram:

  • Processer: 12 åtgärder
  • Personal: 5 åtgärder
  • Lokaler: 2 åtgärder
  • Utrustning och förnödenheter: 8 åtgärder
  • Punkten annat: 2 åtgärder

Produktivitetsprogrammets framskridande rapporteras tertialsvis till HUS ledningsgrupp.

Vid HUS har produktivitetsmätningen traditionellt gjorts på resultatområdesnivå och vid Hucs på resultatenhetsnivå månatligen. Med tanke på den dagliga ledningen behöver vi emellertid linje- och ansvarsenhetsspecifika indikatorer och indikatorer som beskriver produktiviteten på personnivå.

Utifrån uppdaterad information som är relevant med tanke på individen kan enhetsledningen omedelbart vidta operativa åtgärder i syfte att förbättra produktivitetsutvecklingen.