Vår strategi

Våren 2019 inledde vi planeringen av en ny strategi för åren 2020–2024. Till en början övervägde och bearbetade vi de stora linjerna i ledningsgruppen och HUS styrelse. Vi förde strategin framåt med hjälp av deltagande metoder. Personalen var aktivt involverad i strategiarbetet, liksom interna och externa intressenter.

Utifrån de förändringskrafter som påverkar HUS verksamhet, dvs. megatrender och lägesanalys, skapades mål som ansågs viktiga och som lades fram för personalenkäten. Enkäterna skickades i juni och augusti.

Enkäterna samlade många öppna svar. Strategienkäten skickades också till HUS organ, intressentgrupper samt via sociala medier till allmänheten.

Strategin för hållbar tillväxt godkändes i HUS fullmäktige i december. I den nya strategin fastställdes tre värderingar, fem strategiska mål samt en vision och ett löfte.

I den nya strategin är vår vision att vara en föregångare inom hälsovården. Vårt löfte är att varje dag ge alla våra patienter allt bättre vård.

Våra nya värderingar är bemötande, pionjärskap och jämlikhet.

Vi har fem strategiska målsättningar:

  • Vi producerar den mätbart bästa vården och servicen för våra patienter
  • Vi är den bästa arbetsplatsen för att lära, forska och utföra ett meningsfullt arbete
  • Vi producerar hälsa på ett effektivt sätt
  • Vi bär ansvar för det gemensamma bästa
  • Vi genomför en kundorienterad digital förändring
HUS strategi 2020-2024
Bemötande, Jämlikhet, Pionjärskap. Mätbart bästa vården och servicen. Bästa arbetsplatsen för att lära, forska och utföra ett meningsfullt arbete. Hälsa på ett effektivt sätt. Ansvar för det gemensamma bästa. Kundorienterad digital förändring.