Vår strategi år 2019

Våra strategiska fokusområden för 2019 var:
1. Genomslagskraft, kundorientering och kundupplevelse
2. Konkurrenskraft
3. Primärvårdssamarbete samt
4. Forskning och undervisning

Vi hade tre strategiska nyckelmål, varav samtliga hade flera delmål.

Våra nyckelmål för år 2019 var:
1. HUS är det mest eftertraktade vårdstället
2. HUS är en innovativ och konkurrenskraftig producent i servicekedjan inom social- och hälsovården
3. HUS är en professionellt ledd arbetsplats för de bästa experterna Vi följde utfallet av målen med 16 indikatorer.

År 2019 uppnådde vi de strategiska målen för sex indikatorers del. Mera detaljerade uppgifter om målen, indikatorerna och deras utfall finns i tabellen invid.

1. Nyckelmål: HUS är det mest eftertraktade vårdstället
Mål Indikator(er) Målvärde 2018 och 2019 Utfall 2019 Uppnåddes målet
1. Patienten vårdas vid rätt tidpunkt och effektivt 1a. < 31 Procentandelen patienter som väntat på vård < 31 dygn av alla patienter som väntar på vård, läget vid månadens slut (elektiv verksamhet) 2018: – 2019: minst 80 % 44,9 % Nej
01b.1. Patientens genomloppstid på jouren, allmänmedicin 2018: 95 % av utskrivna patienter stannar på jouren under 4 h
2019; 90 % av patienterna inom allmänmedicin stannar på jouren under 4 h
86,3 % Nej
01b.1. Patientens genomloppstid i jouren, övriga specialiteter 2018: 95 % av övriga patienter stannar på jouren under 8 h
2019: 95 % av patienterna i andra specialiteter stannar under 8 h
84,3 % Nej
2. Patienterna rekommenderar HUS som vårdställe 02. FFT (kundrespons, rekommendation av vårdstället) 2018: >97 % av patienterna rekommenderar HUS som vårdställe.
2019: >97 % av patienterna rekommenderar HUS som vårdställe
82,3 % Nej
3. Verksamheten är högklassig och säker 03a. Mortalitet 30 dygn (efter att sjukvården upphört) 2018: Minskar jämfört med föregående år
2019: Minskar jämfört med föregående år
1,4 % Nej
03b. Incidens av trycksår hos vårdade patienter 2018: Incidensen av trycksår (grad ≥2) är under 1,9 % av patienterna som vårdats
2019: Incidensen av trycksår (grad ≥2) är under 1,9 % av patienterna som vårdats
0,3 % Ja
03c Antal fallolyckor som medfört men för patienten per 1 000 patientdygn 2018: Antalet fallolyckor som orsakat men för patienten/1 000 patientdygn är < 0,8
2019: Antalet fallolyckor som orsakat men för patienten/1 000 patientdygn är < 0,8
0,02 % Ja
2. Nyckelmål: HUS är en innovativ och konkurrenskraftig producent i servicekedjan inom social- och hälsovården
Mål Indikator(er) Målvärde 2018 och 2019 Utfall 2019 Uppnåddes målet
4. Verksamheten är effektiv 04a.1 Somatikens produktivitet, DRG-poängkostnad 2018: På samkommunsnivå en förbättring av produktiviteten med 2 procent från 2017
2019: 4a.På samkommunsnivå en förbättring av produktiviteten med 1,5 procent jämfört med 2018 (före kostnader av engångsnatur och produktivitetseffekten i samband med introduktionen av Apotti)
1,2 %* Nej
04a.2 Psykiatrins produktivitet, euro/vårdad patient 2018: På samkommunsnivå en förbättring av produktiviteten med 2 procent från 2017
2019: 4a.På samkommunsnivå en förbättring av produktiviteten med 1,5 procent jämfört med 2018 (före kostnader av engångsnatur och produktivitetseffekten i samband med introduktionen av Apotti)
-2,6 %* Ja
04b Öppenvårdens andel av totalproduktionen (specialiserad sjukvård) 2019: 4b. öppenvårdens andel ökar med en procentenhet jämfört med 2018 87,6 % Nej
5. HUS är ett aktivt och genomslagskraftigt forskningssamfund 05a Totalt antal beviljade nya forskningstillstånd 2019: 5 % mer än 2018 728 Ja
05b Totalt antal EU-projektansökningar 2019: 5 % mer än 2018 15 Ja
6. Samarbetet mellan den specialiserade sjukvården och primärvården utvidgas 06 Genomförandet av projekt som anknyter till samarbetet mellan den specialiserade sjukvården och primärvården 2019: Planerade kommunsamarbetsprojekt genomförs 83,0 % Nej
*) Värden för 04a-indikatorerna har deflaterats med den gällande koefficienten för prisindexet för offentliga utgifter varje månad
3. Nyckelmål: HUS är en professionellt ledd arbetsplats för de bästa experterna
Mål Indikator(er) Målvärde 2018 och 2019 Utfall 2019 Uppnåddes målet
7. Personalen är engagerad 07a Total personalomsättning, fast anställda 2018: 5,5 % – 6,5 %
2019: 5,5 % – 6,5 %
8,3 % Nej
07b Personalomsättning, fast anställda, exkl. pensioner osv. 2018: 5,5 % – 6,5 %
2019: 5,5 % – 6,5 %
5,5 % Ja
8. Personalen rekommenderar HUS som arbetsgivare 08 Arbetsgivaren rekommenderas (%) hela HUS 2018: > 85 % rekommenderar
2019: > 85 % rekommenderar
70,0 % Nej