HUS ska vara en föregångare

Året 2019 var avvikande i den bemärkelsen att det hände mycket i HUS strukturer. Vi fick en ny verkställande direktör och i samma veva fattades beslut om att förnya den strategi som redan länge varit i kraft. Vi gjorde också strategin på ett nytt sätt eftersom vi byggde upp den internt genom att engagera hela personalen utan externa konsulter. Värderingarna i den nya strategin, bemötande, pionjärskap och jämlikhet, utformades i arbetsgrupper och fastställdes genom att höra personalen.

År 2019 var också det första året Apotti var i bruk, då patient- och klientdatasystemet testades på Pejas. För att svara på efterfrågan på tjänster förutsätts nya handlingssätt och digitala tjänster av HUS, och Apotti är ett exempel på detta.

Vi kan naturligtvis inte heller glömma den tid som använts för att förbereda social- och hälsovårdsreformen. Beredandet av en lösning för social- och hälsovårdsreformen krävde en stor arbetsinsats i våras. När reformen kraschade fortsatte arbetet på hösten genom en beredning av särlösningen för Nyland. HUS expertis inger förtroende, vilket var nödvändigt så att vi kunde delta i beslutsfattandet om förslag till Nylands särlösning.

År 2018 uppvisade HUS ett överskott som återfördes till kommunerna. Eftersom inget överskott lämnades i balansräkningen är det tydligt att 2019 är ett svårt år för det ekonomiska resultatet. De ökade verksamhetsvolymerna medförde ingen extra produktivitet, även om kommunerna förväntade sig det.

HUS styrelse följer noggrant upp personalnöjdheten och användningen av personal. Arbetsförhållandena är enligt arbetsmiljöbarometern inte dåliga, men 2019 fanns fler larmsignaler än tidigare. Under året fördes en ny kultur av missnöje fram via medierna, såsom överbelastning i operationssalar, problem som uppstått vid ibruktagandet av Nya barnsjukhuset och den press som organisationsförändringarna orsakat. Tidigare har motsvarande frågor behandlats internt. De anställda borde kunna diskutera med sina närmaste chefer om problem och förbättringsförslag. Närchefsarbetet bör stödjas så att diskussionen i fortsättningen sker på arbetsplatsen.

2019 utarbetades riktlinjer för det nya HUS, men de implementerades ännu inte i praktiken. År 2020 bör personalomsättningen samt ekonomins tillräcklighet uppmärksammas.

Vi kommer också att se hur de nya värderingarna; bemötande, pionjärskap och jämlikhet följs i vardagen. Av värderingarna vill jag särskilt lyfta fram pionjärskapet. HUS ska vara en föregångare och investera i en bra personalkultur, undervisning och forskning samt i nya verksamhetssätt.

Ulla-Marja Urho, styrelseordförande