Blicken framåt mot en ansvarsfull tillväxt

När jag inledde arbetet som verkställande direktör i början av 2019 utarbetade vi fokusområden för verkställande direktören tillsammans med styrelsen, och framskridandet av dessa följdes upp under hela året. Dessa fokusområden omfattar all verksamhet för år 2019.

Det var bra att vi från första början kunde inleda ett framåtblickande arbetssätt. Genom fokustänkandet vill vi visa oss som en stark föregångare och jag hoppas att det kommer att strukturera vår verksamhet tydligt också utåt.

Via fokusområdena kunde vi också ta tag i de tråkiga frågorna på HUS och korrigera dem. Sådana var t.ex. upphandlingar som inte konkurrensutsatts och ställningen för läkare under specialisering.

Under 2019 utarbetade vi en ny värdebaserad strategi för HUS för åren 2020–2024. Vi satsade särskilt på att hitta en tydlig värdegrund på vilken vi tillsammans kan bygga upp en gemensam arbetsmiljö. Fastställandet av värderingarna − bemötande, pionjärskap och jämlikhet − tillsammans med personalen bidrog till den gemensamma nyttan. Särskilt bemötande tilltalar människor, eftersom vi alla har erfarenheter av goda och dåliga bemötanden.

Strategins uppgift är att erbjuda en handlingsplan för morgondagen. Trots ekonomiska utmaningar är vi tvungna att förbereda oss för tillväxt under de kommande åren. Det är viktigt att tillväxten sker på ett ansvarsfullt sätt. Förutom miljöansvaret, det sociala ansvaret och en god förvaltning bör vi särskilt beakta det ekonomiska ansvaret. När den kommunala ekonomin är dålig ska vi vara särskilt noggranna och innovativa i användningen av gemensamma pengar.

Kommunernas statsandelar har sjunkit med ett par miljarder under de senaste tio åren och den kommunala ekonomins utmaningar kommer oundvikligen att återspeglas hos oss. För att upprätthålla åtminstone den nuvarande nivån på hälso- och sjukvården i Finland behöver vi en värdedebatt om hur vi ska allokera samhällets investeringar. Det känns fel att pruta på hälso- och sjukvården när befolkningen åldras och behovet av tjänster ökar.

2019 förbereddes även social- och hälsovårdsreformen. Även om förberedelserna för social- och hälsovårdsreformen kraschade i början av året, kom de igång på nytt utgående från särlösningen för Nyland. Om man synar framtiden ur personalens och patienternas synpunkt samt genom perspektivet för en kontrollerad kostnadsutveckling, är det viktigt att vi kom överens om vissa ramvillkor för särlösningen: HUS kommer inte att spjälkas upp och HUS nationella specialroller kommer att erkännas också i lagstiftningen.

Jag är positiv inför framtiden. Vi ställs inför utmaningar, men de är inte oöverstigliga. Vi har en massa smarta människor som jobbar hos oss och som vill delta i uppbyggandet av den gemensamma nyttan.

Juha Tuominen, verkställande direktör