I november ökade möjligheten till infertilitetsbehandlingar inom den offentliga hälsovården när vi påbörjade behandlingar med donerade äggceller och spermier. Tidigare var behandlingen möjlig endast på privata infertilitetskliniker.

Förberedelserna för behandling av infertilitet med donerade äggceller och spermier fick en konkret början på HUS för mer än två år sedan. Det handlar inte bara om HUS, utan det är fråga om ett nationellt projekt där alla universitetssjukhus är inblandade, om än med en något annorlunda tidtabell.

”Vi strävar efter att verksamheten ska vara så enhetlig som möjligt på nationell nivå, även när det gäller det praktiska genomförandet. Den nationella arbetsgruppen har skapat vårdkriterier för att säkerställa att behandlingen av infertilitet är jämlik, rättvis och likvärdig överallt”, berättar Viveca Söderström-Anttila, specialistläkare som ansvarar för projektet med donerade celler på HUS Reproduktionsmedicinska enhet.

Inledandet av vården krävde en hel del utredningar och utarbetande av anvisningar. Inledningsvis var det nödvändigt att ta reda på i vilka situationer vården skulle ges och för hurdana patienter.

Eftersom vården begränsas av tillgången på könsceller och antalet donatorer gäller inte vårdgarantin för behandling av infertilitet som görs med donerade celler. När vårdbeslutet fattas, ska kvinnan vara under 40 år och hon erbjuds högst tre vårdgånger.

Vid användning av donerade celler ska man följa regeln med fem familjer, dvs. från samma persons celler får det födas barn högst i fem familjer. För detta ändamål har man skapat HUS egna interna donatorregister. Donatorerna har fått en egen vårdkedja och kriterier för godkännande, cellernas identifierbarhet och spårbarhet har säkerställts samt marknadsföringen och webbplatsen har planerats. Tillstånd att bedriva vävnadsverksamhet med anknytning till donerade könsceller söktes från Fimea och Valvira.

“Även anordnandet av psykologiska tjänster med HUS Psykiatri krävde planering och arbete, eftersom alla donatorer och mottagare får rådgivning av en psykolog”, säger Söderström-Anttila.

Behandling av infertilitet med donerade könsceller behöver de personer som inte har egna könsceller t.ex. på grund av genetiska orsaker, cancerbehandlingar eller till följd av en äggstocksoperation. Även en allvarlig ärftlig sjukdom kan förhindra en person att få barn med egna könsceller. Vård ges också till kvinnliga par och kvinnor som ensamma vill ha ett barn.

Äggceller kan doneras av en i grunden frisk kvinna i åldern 22–35 år och spermier av en i grunden frisk man i åldern 20–45 år. Donatoruppgifterna lagras i det nationella donatorregistret där barnet som föds har rätt att efter att ha fyllt 18 år få information om donatorns identitet.

Artikeln har ursprungligen publicerats i Husari 6/2019