OLKA-verksamheten är samordnad organisations- och frivilligverksamhet vid sjukhusen.

OLKA förmedlar kamratstöd till patienter och deras närstående. Målet med verksamheten är att erbjuda rofyllda möten och att stödja i anpassningen till sjukdomen.

OLKA-verksamheten är synlig i våra sjukhus entréer som OLKA-punkter, där föreningar och sjukhusets enheter kan presentera sig. Varje OLKA-volontär har genomgått en utbildning och fått en introduktion i sin uppgift. Volontärerna fungerar som sällskap och stöd för patienten och befattar sig inte med vården. Volontärerna ersätter inte heller personalens arbete.

OLKA-punkter finns på åtta sjukhus på HUS

OLKA-punkter finns på Mejlans triangelsjukhus, Tornsjukhuset, Kliniken för cancersjukdomar, Nya barnsjukhuset samt Jorvs, Lojo, Hyvinge och Raseborgs sjukhus.

OLKA-verksamheten och dess utveckling följs upp genom en årlig OLKA-Q-enkät. OLKA-verksamheten utökades under 2019 enligt målen på HUS-nivå samt rikstäckande.

På HUCS var antalet volontärmöten mer än 20 000. På HUCS fanns det ca 140 volontärer och en tredjedel av deras uppgifter var kopplade till kamratstöd.

På OLKA-punkterna på sjukhusen ordnades 184 temadagar där möten mellan volontärer och patienter eller närstående uppgick till ca 2 000. Förutom sjukhusen på huvudstadsregionen har nästan 20 orter på olika håll i Finland OLKA-verksamhet.

OLKA upprätthåller Kamrathuset som hör till Hälsobyn. OLKA genomförs som ett samarbete mellan HUS och EJY ry.