Fokus för kvalitetsförbättringen på HUS har år 2019 legat på att göra upp en Kvalitets- och patientsäkerhetsplan samt att skaffa ett internationellt kvalitetssystem som innefattar alla yrkesgrupper, en JCI-ackreditering. I samarbete mellan koncernförvaltningens Kvalitets- och patientsäkerhetsenhet (LAAPO) och HUS IT-förvaltning påbörjades dessutom projektet med en patient- och vårdanvisningsbank. Under 2019 fastställde vi kvalitetsmätare och deras rapportering, omorganiserade kvalitetsarbetet och ökade betydligt utbildning och kommunikation. Vi ökade det internationella samarbetet bland annat med Norden och USA.

Införandet av det nya klient- och patientdatasystemet Apotti, vars första produktionsanvändningsfas inleddes i november 2018, påverkade kvalitetsarbetet genom rapportering och standardisering samt uppföljning av patientsäkerheten. Vi utvecklar också kvaliteten med magnetsjukhusprojektet med fokus på kvaliteten på vårdarbetet, samt genom certifieringar/ackrediteringar som används inom vissa stödtjänster.

En väsentlig del i utvecklingen av patientsäkerheten är systemet för anmälan av farliga situationer HaiPro. Det är för närvarande det bästa sättet att få information om enheternas verksamhet och ett antal viktiga utvecklingsåtgärder lyfts fram via anmälningarna varje år. Digitaliseringsprojekten bidrar till klientorienteringen och standardiseringen som är väsentliga element i förbättringen av kvaliteten.

Kvalitets- och patientsäkerhetsplan

På HUS har man redan i många år upprättat en patientsäkerhetsplan och -rapportering. År 2019 utarbetade vi för första gången Kvalitets- och patientsäkerhetsplanen (LAAPO) 2019–2020. I hälso- och sjukvårdslagen förutsätts det att hälsovårdsorganisationen gör upp en plan för kvalitetsledningen och för hur patientsäkerheten tillgodoses. Inom den offentliga hälso- och sjukvården fungerar LAAPO-planen samtidigt som organisationens självövervakningsplan.

Patientsäkerheten är en kvalitetsaspekt, men så viktig att man särskilt velat ta upp den i rubriken, dvs. HUS kvalitets- och patientsäkerhetsplan. LAAPO-planen och -rapporten behandlas alltid i LAAPO-ledningsgruppen samt koncernens ledningsgrupp innan den godkänns av Samkommunen HNS styrelse. LAAPO-rapporten för år 2019 godkändes av HUS styrelse 6.4.2020.