Förberedelser för JCI-kvalitetssystemet

Vårt viktigaste kvalitetsförbättringsprojekt år 2019 var förberedelserna inför anskaffningen av ett internationellt kvalitetssystem i enlighet med Joint Commission International (JCI).

JCI är ett kvalitetssystem som omfattar hela sjukhuset, alla funktioner och yrkesgrupper samt fungerar som en grund för egenövervakningen. JCI är världens största ackrediteringssystem för sjukhus. Ett sjukhus ska uppfylla vissa kvalitetskriterier för att bli godkänd i ackrediteringsinspektionen. Vårt mål är att sex av våra verksamhetsområden kommer att bli godkända i ackrediteringsinspektionen år 2021.

Den första fasen av JCI-projektet omfattar Sjukvård för barn och unga, Operationssalar, intensivvård och smärtbehandling, Kvinnosjukdomar och förlossningar, Psykiatri, Huvud- och halscentrum samt Cancercentrum. Också många företrädare för stödtjänsterna deltar, eftersom JCI:s kvalitetskriterier gäller alla funktioner och yrkesgrupper. Steg för steg utvidgas verksamheten till hela HUS.

JCI-projektet samordnas av Koncernförvaltningens kvalitets- och patientsäkerhetsenhet (LAAPO) som leds av kvalitetsöverläkaren.

I augusti 2019 tecknade vi ett samarbetsavtal med sjukhuset Mount Sinai (MSI). Tolv personer från Mount Sinai besökte sex av våra JCI-resultatenheter för att bekanta sig med kvaliteten. Efter besöket som varade i en vecka lämnade de en grundlig rapport om hur de anser att vi ska förbättra vår kvalitet för att bli godkända i ackrediteringsinspektionen. Rapporten fungerar som ett viktigt verktyg för kvalitetsarbetet.

Det internationella kvalitetssystemet ökar organisationens kvalitet förutom med hjälp av kvalitetskriterierna också genom mätningar och auditeringar. Vi har inrättat multiprofessionella arbetsgrupper för att se över och implementera JCI:s kvalitetskriterier samt indikatorer för att mäta de åtta dimensionerna av kvalitet. Grundtanken med kvalitetsmätningen är ett så litet antal indikatorer som möjligt, tät uppföljning av dessa och framför allt att göra förbättringar. JCI-auditeringen innefattar ett uppföljningssystem, Tracer methodology, med hjälp av vilket vi gör en egenövervakning av kvaliteten i fortsättningen. JCI-organisationens utbildare utbildade 37 personer i metoden på Mejlans campus. De utför utvärderingsrundor i enheterna och arbetar för att hitta kvalitetsförbättringsmetoder tillsammans med enhetens personal. Under dessa rundor får vi god träning för den egentliga ackrediteringsinspektionen.