På ett sjukhus ska kvaliteten synas i var och ens arbete och vid varje tidpunkt. JCI-kvalitetssystemet gör den synlig.

HUS förbereder sig som bäst för JCI-ackreditering. Detta innebär införandet av det internationella kvalitetssystemet JCI och en systematisk bedömning av en extern part ifall HUS uppfyller de internationella kvalitetsstandarderna.

“JCI- kvalitetsstandarder gäller för all verksamhet på HUS sjukhus och för alla yrkesgrupper, inklusive forskning och undervisning, säger kvalitetsöverläkare Sanna-Maria Kivivuori.

För närvarande ansöker sex resultatenheter om kvalitetssystemet. Kärnan i kvalitetsförbättringen utgörs av ett kvalitetsansvarigt par i varje enhet där en läkare och en person från vårdpersonalen ingår. I år har det kvalitetsansvariga parets uppgifter beskrivits. I praktiken är det fråga om normala arbetsuppgifter som ny synliggjorts.

En av de kvalitetsansvariga är avdelningsskötare Anneli Övermark från intensivvårdsavdelningen 20. Hennes, såsom de andra kvalitetsansvarigas, uppgift är att införa kvalitetsstandarderna i det praktiska arbetet. Hon betonar att kvalitetsåtgärder måste utföras i varje fall, men JCI har gett arbetet en bra referensram och uppmuntrar vidare.

“Vi har gått många diskussioner med personalen om vad JCI är och varför vi gör detta. En bra kvalitet ökar personalens arbetsnöjdhet och stolthet över det egna arbetet”, säger Övermark.

Lika bra vård för alla

JCI-kvalitetssystemet fokuserar alltid på patienten och patientens intresse. Att förbättra kvaliteten handlar framför allt om att öka jämställdheten mellan patienterna genom att harmonisera vård- och handlingsmetoderna. Samtidigt förbättras patientsäkerheten genom ett systematiskt och proaktivt kvalitetsarbete.

“En annan viktig sak för kvaliteten är bemötandet. Hur bemöter jag patienten och hurdant intryck får patienten”, säger Kivivuori.

Kvaliteten bör synas i var och ens arbete vid varje tidpunkt.

“När det gäller kvalitet är det fråga om att alla får lika bra vård oberoende av vem som vårdar patienten”, säger Övermark.

Jämställdhet gäller även personalen, eftersom kvalitetssystemet säkerställer att varje arbetsplats är av samma kvalitet, oavsett var personen arbetar.

“När vi har tydliga, gemensamt överenskomna riktlinjer för de grundläggande frågorna är det också bra för den anställde. Då blir det mera tid över för svåra patienter och specialfall”, säger Kivivuori.

Goda resultat motiverar

På intensivvårdsavdelningen har kvalitetsarbete utförts till exempel för att identifiera riskläkemedel och förbättra läkemedelssäkerheten. En klinikprovisor har varit till hjälp genom att göra en utvärdering av läkemedelssäkerheten för resultatenheten.

På intensivvårdsavdelningen måste varje anställd genomgå en brandutbildning, känna till innehållet i katastrofmappen, skaffa ett officiellt id-kort och utföra en säkerhetsuppgift. På avdelningens anslagstavla finns en lista där var och en antecknar när hen utfört de saker som krävs.

“Alla ska också känna till infektionsanvisningarna och vi har en tavla med sjukhusinfektioner, användningen av handdesinfektionsmedel samt observationer om handdesinfektionsmedel. Det finns inte riktigt några andra mätare för att mäta sjukhushygienen”, berättar Övermark.

Det är viktigt att berätta om och glädjas över goda resultat tillsammans. Övermark berättar att man på avdelningen nyligen firat t.ex. att antalet trycksår har kunnat minskas betydligt tack vare lean-projektet.

”Det här är ett bra exempel på patientsäkerhet och kvalitet”, säger Övermark.

Varför JCI?

JCI (Joint Commission International) är världens största kvalitetssystem för sjukhus. I ackrediteringen bedöms ifall sjukhuset uppfyller vissa kvalitetskriterier. Varje sjukhus kan bestämma sina egna kvalitetsmätare, men de ska följas upp och åtgärder vidtas.

I början av 2021 ansöker sex HUS resultatenheter om JCI-ackreditering: Operationssalar, intensivvård och smärtbehandling, Sjukvård för barn och unga, Kvinnosjukdomar och förlossningar, Huvud- och halscentrum, Psykiatri och Cancercentrum. De täcker en tredjedel av HUS Helsingfors universitetssjukhus verksamhet och sysselsätter ca 8 000 personer.

Artikeln har ursprungligen publicerats i Husari 6/2019.