Magnetsjukhuset är ett kvalitetssystemprojekt för vårdarbetet som sedan 2017 pågått i enlighet med HUS strategi som en del av de internationella ackrediteringarna.

Med Magnetsjukhuset avses ett sjukhus som av American Nurses Credentialing Center (ANCC) på ansökan beviljats ett officiellt erkännande för utmärkt vårdarbete, resultaten av patientvården och skötarnas arbetstillfredsställelse. Det finns cirka 500 magnetsjukhus i världen. Cirka åtta procent av sjukhusen i USA har Magnetsjukhusstatus. I Europa finns det ett sjukhus som ackrediterats 2017, Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA), i Belgien. Nottingham universitetssjukhus i Storbritannien inledde ansökningsprocessen på hösten 2019.

Ansökningsprocessen påbörjas för HUS första resultatenheter hösten 2020. Vi ansöker om status som Magnetsjukhus för HUS Cancercentrum, resultatenheten HUS Sjukvård för barn och unga, HUS Hjärt- och lungcentrum samt HUS Psykiatri. Hela HUS vårdarbete utvecklas enligt Magnetsjukhusmodellen. Detta förbättrar resultaten av patientvården, medarbetarnas arbetstillfredsställelse och organisationens ekonomi. Raseborgs sjukhus utvecklar sitt vårdarbete med ett mål i enlighet med ANCC:s Pathway to Excellence-modellen.

Organisationens utveckling till ett Magnetsjukhus tar enligt ANCC i medeltal sju år. HUS har i och med spetsprojektet Magnetsjukhuset nu varit på “Magnetresan” i fyra år. Den egentliga processen med ansökan om status som Magnetsjukhus tar två år och har tre faser: uppfyllande av förhandsvillkoren, förhandsansökan och den egentliga ansökan samt utvärderingsbesök utifrån vilka beslut om beviljande av status fattas. För att ansöka om magnetsjukhusstatus måste den sökande organisationen uppfylla de 50 kriterierna för utmärkt vårdarbete inom ledning, strukturer, aktiviteter, forskning och innovation samt vårdkvalitet enligt ANCC:s definition.

I årsberättelsen för vårdarbetet 2019 ger vi en närmare redogörelse för utvecklingen och resultaten av vårdarbetet enligt Magnetsjukhuskriterierna.