År 2019 vårdade vi sammanlagt 680 600 patienter

Inom HUS specialiserade sjukvård och samjourer vårdades under år 2019 sammanlagt 680 621 patienter. Antalet patienter som fått vård ökade med 10,8 procent jämfört med året innan.

Inom den specialiserade sjukvården vårdades 587 444 patienter, vilket var 5,2 procent mer än år 2018.

Sjukvårdens tjänsteproduktion BS 2018 BS 2019 Ändrings% BS 2019 / BS 2018
– Antal enskilda patienter som behandlats inom den specialiserade sjukvården 558 296 587 444 5,2 %
– Antal enskilda patienter som behandlats på hc-jour 112 076 191 214 70,6 %
– Vårdtid under vårdperioden inom specialiteter (medelv.)
Somatik, dygn 4,0 4,0 −0,9 %
Psykiatri, dygn 20,7 19,9 −4,2 %

Mer än en halv miljon, dvs. ca en tredjedel, av invånarna i HUS medlemskommuner använde den specialiserade sjukvårdens tjänster år 2019. Antalet ökade med fem procent jämfört med året innan.

En betydande del av ökningen berodde på överföringen av avdelningar som stöder jourverksamheten från Malms och Haartmanska sjukhuset till HUS. Utan överföringarna av funktioner skulle antalet patienter nästan ha varit oförändrat. Skillnaderna mellan kommunerna är stora när det gäller användningen av tjänster i proportion till den totala befolkningen.