I slutet av 2019 försämrades vårdtillgången inom den tid som förutsätts av lagen för dem som köade till en vårdavdelning, men förbättrades för dem som köade till en poliklinik jämfört med situationen år 2018.

Antalet som köat till vård på en vårdavdelning i över 6 månader var 1 121 i slutet av 2019. Under motsvarande tid år 2018 var antalet 497.

Antalet patienter som väntat på icke-akut poliklinisk undersökning och vård i mer än 3 månader var 1 918 i slutet av 2019. År 2018 var antalet 2 549.

Sjukvårdens tjänsteproduktion BS 2018 BS 2019 Ändrings% BS 2019 / BS 2018
Vårdtillgång och väntetider
– Antal remisser (elektiva) 315 391 330 189 4,7 %
– Handläggningstid för remisser > 21 dygn, st. 4 544 5 245 15,4 %
> 21 dygn, st. 31.12.2018 4 544
– Patienter som väntar på avdelningsvård 1)
> 6 mån 497 1 121 125,6 %
Alla 16 960 17 827 5,1 %
> 6 mån 31.12.2018 497
– Patienter som väntar på poliklinisk vård 1)
> 3 mån 2 549 1 918 −24,8 %
Alla 28 640 28 401 −0,8 %
> 3 mån 31.12.2018 2 549

1) Omfattas av vårdgarantin