Med vårdarbete avses i denna rapport det arbete som utförs av vårdpersonalen. Vårdarbetets huvuduppgift är att vårda patienten. Detta innefattar att fastställa behovet av vård samt att planera, genomföra och utvärdera vårdarbetet. Syftet med vårdarbetet är att främja hälsa och välbefinnande hos patienter, klienter, familjer och samhället, förebygga sjukdomar, ge stöd, vård och rehabilitering samt att lindra lidande inför sjukdom eller dödsfall.

HUS sysselsätter cirka 16 000 yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården som hör till vårdpersonalen. Vårdarbetet bedrivs i flera verksamhetsmiljöer, såsom på avdelningar, polikliniker samt vid undersöknings-, rehabiliterings- och åtgärdsenheter. Vård tillhandahålls också i form av mobila tjänster och hemma hos patienten. Vårdarbete är patientorienterat, evidensbaserat och grundar sig på patientsäkerhet, multiprofessionalitet och kamratskap.

Till patientens multiprofessionella vårdprocess bidrar HUS vårdpersonal med den specialkompetens i vårdarbete och rehabilitering som den krävande specialiserade sjukvården förutsätter. Tillsammans med andra yrkesutbildade och parter som deltar i patientvården, till exempel primärvården, svarar vårdpersonalen i sin tur för en högklassig övergripande vård för patienterna.

Vårdarbetet, dvs. patientvården, undervisningen, forskningen och den anknytande ledningen på alla organisationsnivåer genomförs enligt HUS verksamhetsplan för vårdarbetet som härletts ur referensramen för Magnetsjukhusmodellen. Verksamhetsplanen stöder i sin tur HUS strategiska nyckelmål i syfte att säkerställa att patienten får effektiv vård och behandling.

På HUS sjukhus och övriga enheter vårdades ca 680 000 patienter år 2019. Var tredje nylänning mottog specialiserade sjukvårdstjänster på HUS. Till årsberättelsen för vårdarbetet har valts beskrivningar på och resultat från ett utmärkt vårdarbete från HUS olika enheter. Du kan läsa mer i Årsberättelsen för vårdarbetet i PDF-format.