Helsingfors stads och HUS jourtjänster slogs samman i början av 2019. Syftet med sammanslagningen var att erbjuda helsingforsarna högklassiga dygnet runt-jourtjänster allt smidigare och kostnadseffektivare.

I och med sammanslagningen uppstod en läkarbrist på jourerna som också behandlades i medierna. Läkarbristen hade avhjälpts genom hyrläkare, men tillgängligheten var inte tillräcklig på grund av att serviceavtalen hade löpt ut till följd av konkurrensutsättningar. Det var nödvändigt att hitta andra metoder för att trygga antalet jourläkare och en god vård av patienterna.

Ett utbildningsprogram på tre månader

På HUS Akuten skred man till verket. Ett tre månaders allmänmedicinskt jourutbildningsprogram skapades där nyutexaminerade läkare får beredskap för jourarbete. Syftet var att svara på utmaningarna som unga läkare upplevt inom jourarbetet, såsom brådska, belastning och bristen på yrkeshandledning. Den första utbildningsperioden hade 30 platser.

Utbildningsprogrammet lotsas och marknadsförs på olika evenemang av HUS Akutens avdelningsöverläkare Emil Heinäaho som också är specialistläkare inom allmänmedicin.

“Jag och kollegorna kom ihåg den yrkeshandledning som vi hade önskat oss som unga hälsocentralsläkare. Det var skrämmande att oförberedd hamna ut för ett krävande jourskift när lokalerna och systemen var nya och främmande. Utbildningsprogrammet erbjuder en mjuklandning till arbetet som jourläkare.”

Utbildningsprogrammets innehåll publicerades i sin helhet på webben och det marknadsfördes på universitet samt på medicinska evenemang. Heinäaho är den bästa förespråkaren för programmet och han har modigt börjat föra vidare akutmedicinens glädjebudskap också till sociala medier. Utöver detta har tidningsartiklar, t.ex. en intervju med Heinäaho i tidningen Nuori Lääkäri nått målgruppen. Informationen har också spridits från mun till mun.

Målet är att sköta jouren med eget folk

Utbildningsprogrammet kan också ingå som en del av hälsocentralstjänsten för en läkare under specialisering. För närvarande har tre läkare blivit färdiga med utbildningen under den första perioden och följande närmare 50 har påbörjat utbildningen. Det långsiktiga målet för HUS Akuten är att sköta hela jouren med den egna personalen.

Dessutom kan läkare som genomgått jourutbildningen delta i HUS-ringen som är en jourring för HUS Akutens egna läkare. HUS-ringen möjliggör smidigt arbete exempelvis för forskare.