Utveckling och mätning av chefsarbete

I utvecklingen av chefsarbete har man betonat kundupplevelse, produkt- och tjänsteutveckling samt interaktivt chefsarbete. Cheferna stöds genom utbildningar som också förutsätter deltagande. Varje år deltar ca 1 000 chefer i de centraliserade interna personalutbildningarna.

Under 2019 uppdaterades chefsutbildningshelheten med en utbildning i verksamhetsbaserad arbetsskiftsplanering. Utbildningsdagarna för Utmanande situationer i chefsarbete som fått god respons fortsatte. Utöver detta bearbetades tyngdpunkterna för utvecklingen av chefsarbetet som en del av utbildningshelheten Utvecklarens verktygslåda som innehåller teman som gäller förändringsstyrning och projektledning samt tjänsteutformning.

Lean-enheten organiserade Lean-utbildning för ledningen samt workshoppar för Lean-utbildare. Under året inleddes den sjunde utbildningen för specialyrkesexamen i ledarskap (JET) och den fjärde förberedande utbildningen för chefsarbete (yrkesexamen i arbete som teamledare). Sammanlagt har ungefär 250 chefer inom HUS deltagit i dessa centraliserade examensutbildningar.

Under 2019 fortsatte också mentorprogrammet för chefsarbete som har fått bra respons. Kamratstödsmentorskap utnyttjades även inom stödet för integrationen av jourverksamheten.

Chefsarbetets och ledarskapets allmänna framgång mäts på HUS inom ramen för den årliga arbetsmiljöbarometern. På HUS-nivå var målet för närmaste chefernas arbete ett genomsnittligt chefsindex på 3,9 på skalan 1-5. År 2019 var indexet något bättre än föregående år, dvs. 3,67. Enligt arbetsmiljöbarometern låg chefsarbetets styrkor i rättvisa, systematik samt uppmuntran och stöd från chefen. Det som behöver utvecklas mest är att ge respons. Utöver arbetsmiljöbarometern görs också chefernas 360-utvärderingar inom ramen för de långa ledarskapsutbildningarna (till exempel JET-utbildningen) och som stöd för utveckling av enheternas interna kompetens. År 2019 gjordes en 360-utvärdering för HUS ledningsgrupp.

“Jag fick möjlighet att delta i JET-utbildningen. Utbildningshelheten var utmärkt. Det har gjort det möjligt för mig att få ett strukturerat ramverk för allt det som chefsarbetet omfattar och hur man målinriktat kan tackla chefsarbetet. Med hjälp av utbildningen har jag på sätt och vis på håll kunnat granska min egen chefsroll och -verksamhet i min enhet.” Paula Kauppi, avdelningsöverläkare på HUS Hud- och allergisjukhuset