HUS produktivitetsutveckling nådde inte upp till målen under 2018 och 2019. I maj startade verkställande direktör Juha Tuominen ett produktivitetsprogram och tillsatte en arbetsgrupp för att genomföra det. Arbetsgruppen bestod av ledningen för olika enheter och som ordförande fungerade direktör Jari Finnilä.

Arbetsgruppen hade som uppgift att utveckla en modell för ett produktivitetsprogram på HUS-nivå, kartlägga de projekt som ska inkluderas i initialskedet samt fastställa indikatorer för uppföljning av produktiviteten.

Slutrapporten för programmet färdigställdes i slutet av 2019. Rapporten behandlades i HUS ledningsgrupp och personalkommittén i januari 2020. HUS styrelse kommer att behandla rapporten i februari 2020.

I rapporten presenteras 29 olika typer av idéer och projekt som kommer att planläggas under februari-mars. Projekten kommer att tilldelas utnämnda ägare och tydliga indikatorer och mål samt en enhetlig rapporteringsmetod kommer att fastställas för dem.

De första resultaten kommer att ses redan 2020. Huvudfokus ligger dock på år 2021. Nya idéer söks och kartläggs hela tiden för produktivitetsprogrammet.

Bättre produktivitet med befintliga resurser

Produktivitetsprogrammet är ännu inte direkt synligt i personalens vardag. De flesta åtgärderna gäller processer, lokaler, anläggningar och utrustning. För personalens del gäller de första åtgärderna arbetstidens flexibilitet, analysen av befintliga incitamentsmodeller, förbättring i planeringen av arbetsskift och partiell ersättning av hyrd arbetskraft med den egna reservpersonalpoolen.

“Det är inte fråga om ett saneringsprogram utan en förbättring i produktiviteten, alltså hur man med nuvarande resurser kan vårda fler patienter”, poängterar Finnilä.

Arbetsgruppen bad personalen och kundpanelen om idéer för en förbättring i produktiviteten. Största delen av kunderna vill utnyttja kvälls- och veckoslutstider mer. På HUS skulle man kunna svara mot detta med befintliga lokaler genom att fortsätta dagen på olika sätt, vilket skulle öka lokalernas effektivitet.

Upp till 650 HUS-anställda besvarade enkätens 12 frågor per e-post. Resultatet blev tusentals idéer, varav en del inkluderades i det nuvarande produktivitetsprogrammet.