Jourförordningen som trätt i kraft 2017 förutsätter att en dygnet-runt jour upprättas som en samjour för primärvården och den specialiserade sjukvården. I Helsingforsområdet fanns en större chans för detta, om jourtjänsterna skulle finnas i samma organisation.

Helsingfors stads jourer och de avdelningar som stöder jouren integrerades i HUS Helsingfors universitetssjukhus. HUS Akuten, HUS Sjukvård för barn och unga samt resultatenhet HUS Internmedicin ansvarade för de jourtjänster och internmedicinska avdelningsfunktioner som integrerades i HUS.

Totalt flyttade 537 personer över från Helsingfors stad till HUS, varav de flesta placerade sig på HUS Akuten samt resultatenheten HUS Internmedicin. Finlands största jourhelhet inledde sin verksamhet i början av 2019.

Personalen fick stöd för förändringen

Projektgrupperna som grundats för integrationen bearbetade sina egna ansvarsområden. Anitta Karioja, överskötare på HUS Akuten ansvarade i integrationen för frågor i anslutning till vårdpersonalen.

“Målet var att förbättra jourtjänsterna. Integrationen garanterar en enhetlig verksamhetspraxis, vi utvecklar utbildningen och gör patientprocesserna smidigare. Detta ökar kvaliteten på vården och patientsäkerheten.”

Ändringen var stor för personalen som övergick från staden till Samkommunen HNS. För alla kändes det nödvändigtvis inte bra. Verksamhetskulturen och datasystemen var annorlunda i den nya organisationen.

Ett coachningsföretag anlitades till hjälp som utbildade en del av personalen till förändringsagenter för olika enheter. Förändringsagenterna informerade om integrationens inverkan på vardagen. HUS deltog också i Helsingfors stads samarbetsmöten där frågor om integrationen besvarades.

Den nya organisationen blev därmed bekant på förhand. På hösten 2018 hölls introduktionsdagar där samtliga personer som skulle förflyttas deltog. Under infodagen gick man igenom HUS praxis och särskilt verksamheten på HUS Akuten. De nya cheferna presenterade sig och personalen fick lära sig de nya datasystemen tillsammans.

Insikt i arbetsuppgifter genom mentorskap

Avdelningsskötarna och de biträdande avdelningsskötarna har en central roll i att stödja personalen i den nya praxisen och organisationen. I HUS har de biträdande avdelningsskötarna olika arbetsbeskrivningar: undervisningsskötare, administrativ skötare och utvecklande biträdande avdelningsskötare. Helsingfors stad har inte haft arbetsbeskrivningar med motsvarade beteckningar, alltså valdes personer från de nya enheterna för att växa in i rollerna. Här användes mentorskap till hjälp. Syftet är att tydliggöra rollerna och stödja intagandet av den nya arbetsbeskrivningen.

Funktioner och praxis finslipas ännu

Integrationen är slutförd men det tar tid att förenhetliga funktioner och praxis. Detta är vanligt vid en omorganisering som beror på en överlåtelse av rörelse.

“Praxis finslipas fortfarande och på möten delar vi observationer och erfarenheter”, säger Karioja.

På HUCS-nivå utfördes en arbetshälsoenkät för att utreda om det fanns en skillnad i arbetstillfredsställelsen mellan de nya och de gamla enheterna. Utifrån enkäten framgick det inte att arbetshälsan skulle vara betydligt sämre i de nya enheterna.

Mer reservpersonal genom integrationen

Integrationen har varit nyttig också vid fördelningen av vårdpersonalresurser. På Mejlans campus har man utvecklat en gemensam reservpersonal som hjälper till vid plötsliga personalbrister och rusningstoppar i alla fem enheter. Möjligheten att ta till reservpersonal har erbjudits alla villiga.

“Vi har en aktiv personal. De studerar och utvecklar sig själva och vill ha nya erfarenheter. När det finns flera enheter är det lättare att tillämpa en arbetsrotation. Den har varit omtyckt och fått positiv respons också i de fria kommentarerna i arbetsmiljöbarometern”, gläder sig Karioja.

Enligt henne har de mål som ställts upp för jourintegrationen redan uppnåtts.

“Vi har fortfarande arbete att göra för att få patientprocesserna att rulla på bättre. Utvecklingen fortsätter säkerligen så länge som jourerna drivs. Integrationen var absolut ett projekt som det lönade sig att göra, eftersom det medför så mycket nytta för såväl patienter som personalen.”