I ledningen av arbetsförmågan har man satsat på en förebyggande och förutseende strategi. Redan i ett tidigt skede ingrep cheferna aktivt i de anställdas problem med arbetsförmågan. De stöddes av samordnaren för arbetsförmågan, de regionala ansvariga för arbetsförmågan, företagshälsovården och Kevas experter. Samarbetet mellan de anställda, arbetsgivaren, företagshälsovården och arbetarskyddet återspeglas bland annat i det låga antalet personer med bestående invalidpension samt en minskning i antalet sjukfrånvarodagar.

Inom HUS har personalens arbetsförmåga fortfarande hållit sig på en god nivå också nationellt sett. En jämförelse på nationell nivå visar att proportionen mellan personalkostnaderna och invalidpensionspremierna och lönekostnaderna för sjukfrånvaro på HUS är lägre än genomsnittet.

Resultaten för ledningen av arbetsförmågan återspeglas i den positiva utvecklingstrenden för sjukfrånvaron och arbetsolycksfall. Sjukfrånvaron har minskat under de senaste två åren. År 2019 var antalet sjukfrånvaron 13,6 dagar/person, vilket är 0,5 dagar färre än ett år tidigare. En orsak till detta är att HUS har en modell för arbete som ersätter sjukfrånvaro.

Ersättande arbete utfördes av 90 arbetstagare och det totala antalet dagar med ersättande arbete uppgick till 1 590 dagar. Den beräknade kostnadsnyttan för ersättande arbete är 556 500 euro (beräknat med en kostnadsberäkning på 350 euro/dag). Konceptet med arbete som ersätter sjukfrånvaron används, även om det är skäl att höja dess användningsgrad ytterligare, eftersom ersättande arbete ger både ekonomisk nytta och främjar arbetstagarnas återgång till arbetet.

En för tidig invalidpensionering kan förebyggas genom anpassat arbete. Användningen av anpassat arbete är emellertid marginell och det finns skäl att öka möjligheterna till anpassat arbete. Anpassat arbete utfördes av 14 arbetstagare, varav tre gick i ålderspension under året och en i invalidpension.

Antalet personer som fick invalidpension var 23, vilket är tio fler än föregående år. Förtidspensionspremien ersattes 1.1.2019 med en invalidpensionspremie som 2019 uppgick till 0,64 procent av HUS lönebelopp. Kommunala sektorns genomsnitt var 0,90 procent.