Personalförvaltningens verksamhet förtydligades som mål att skapa gemensamma arbetssätt inom hela HUS och samtidigt förbättra personalnöjdheten. Under 2019 definierades riktningen och målsättningen för utvecklingen av HUS personalverksamhet och tjänster samt servicehelheten. Även de viktigaste kompetenserna och rollerna för personalexperter fastställdes. Som ett resultat av det förberedande arbetet övergick HUS 1.1.2020 till en centralt ledd organisationsmodell för personalfunktioner. Personalexperter, bland annat personalchefer och arbetarskyddschefer, står från början av 2020 under personaldirektören för Samkommunen HNS, men de arbetar på resultatområden och i -enheter och stöder direktörer och chefer inom personalledningen. Syftet med den nya verksamhetsmodellen och organiseringen är gemensamma HR-processer och arbetssätt samt en enhetlig behandling av personalen och en förbättrad personalnöjdhet.

Under 2019 förbereddes även en ekonomisk partnerskapsmodell och en omorganisering av kommunikationen. Från och med 1.1.2020 koncentrerades ekonomiförvaltningen under ekonomidirektören för Samkommunen HNS. Ändringen drevs av den varierande nivån på tjänster, resursfördelning och kompetens. Det fanns också överlappningar i uppgifterna. Den tidigare modellen stödde inte en optimering av HUS som helhet och en enhetlig verksamhetskultur. Omorganiseringen av kommunikationen inleddes hösten 2019 med en kartläggning av det aktuella läget och uppbyggandet av målnivån. Utgångspunkten för omorganiseringen var att säkerställa kommunikationens expertis, kompetens och ledarskap samt tjänster för interna kunder.