Säkerhetsledningen på HUS har förbättrats och cheferna har allt bättre kunnat ingripa i säkerhetsincidenter. Därför har procenten för säkerhetsutredningen stigit. Säkerhetskompetensen har förbättrats genom en webbutbildning i arbetarskydd för chefer med 69 deltagare.

HUS-anställdas upplevelse om att deras hälsa och säkerhet ombesörjs är på en god nivå (3,55), även om det ännu finns utrymme för förbättring.

Trenden för det totala antalet olyckor är sjunkande. Även sjukfrånvaron till följd av olyckor minskar.

Projektet Tapaturmille stoppi (på svenska ungefär Stoppa olycksfallen) ökade medvetenheten om arbetarskyddet

inom HUS Asvia (f.d. HUS Stödtjänster) pågick åren 2018-2019 ett projekt, vars mål var att öka medvetenheten om arbetarskyddskulturen. Det fanns ett behov för projektet, eftersom resultatområdets andel av ersatta arbetsolycksfall utgjorde en femtedel av alla olycksfall på HUS-området år 2017.

Som resultat av projektet Tapaturmille stoppi minskade sjukfrånvaron till följd av olycksfall i arbetet med t.o.m. 45 procent och ersatta fall med 3,2 procent. Olyckstillbud anmäldes allt oftare. Antalet säkerhetsobservationer som de anställda gjort ökade sjufaldigt 2019 jämfört med tiden före projektet. Det officiella projektet avslutades i slutet av 2019, men de arbetssätt som togs i bruk under projektet kommer också i fortsättningen att utgöra en del av Asvias verksamhet. Medlem av HUS Asvias Haamujengi (“Spökligan”) på arbetsstationen under europeiska arbetarskyddsveckan. Medlem av HUS Asvias Haamujengi (“Spökligan”) på arbetsstationen under europeiska arbetarskyddsveckan. HUS Asvias Haamujengi (“Spökligan”) besökte arbetsplatser under den europeiska arbetarskyddsveckan för att påminna om betydelsen av kemikaliesäkerhet.