Enligt arbetsmiljöbarometern upplever HUS-anställda att de tas hand om (3,55). De anställdas arbetsförmåga har under många år legat på samma nivå (4,03), men känslan av överbelastning på grund av arbetsbelastningen har ökat något. Överbelastning följs upp bland annat med hjälp av arbetsmiljöbarometern. Jämfört med året innan fanns det 35 fler enheter där överbelastningsindexet var under tre. Samtidigt har arbetsbelastningssiffrorna i flera arbetsenheter förbättrats jämfört med föregående år. Den arbetsbelastning som de anställda angett har lyfts fram i många sammanhang under året, och därför har man på många sätt försökt påverka minskningen samt hanteringen av arbetsbelastningen.

Metoderna har omfattat arbetsarrangemang, arbetsskiftsplanering, personaloptimeringsmetoder och periodiska granskningar. Verktygen för hantering av arbetsbelastning på HUS har samlats i en separat verktygslåda. Under det gångna året har verktygen också kommunicerats till chefer via till exempel personal- och arbetarskyddschefer. De har också presenterats vid olika utbildnings- och informationsmöten. Arbetsbelastningen och dess hanteringsmetoder var också teman för chefernas Utmanande situationer-coachning.