“På HUS utgör introduktionen och en systematisk utbildning en central fråga för att upprätthålla färdigheterna. Kompetens är a och o hos oss inom den specialiserade sjukvården”, säger Anna-Maija Kaira, ledande överskötare på HUS Gastrocentrum.

På HUS utvecklas vårdarbetet enligt Magnetsjukhus-modellen. Som stöd för introduktionen håller man på att introducera stödprogram för PTAP-övergångsskedet (Practice Transition Accreditation Program). De förenhetligar personalens introduktion och utbildning. Med hjälp av PTAP-programmen synliggörs också organisationens uppskattning av den egna personalen.

PTAP-stödprogrammen utgör ett tillägg till den befintliga introduktionsstrukturen. Exempelvis det fördjupande introduktionsutbildningsprogrammet omfattar förutom kompetensområden, som är gemensamma för alla, avdelningsintroduktion och specialitetsspecifika kompetenser. I bakgrunden av allt detta ligger yrkeskarriärmodellerna, såsom Aura-modellen för sjukskötare.

Yrkeskarriärprogrammen stöder en systematisk bedömning av kompetens och en professionell utveckling samt skapar även förutsättningar för att utöka arbetsbeskrivningar och expertis. Mentorskap utnyttjas i den professionella tillväxten. Inom kompetensutvecklingen stöds och uppmuntras personalen att också skaffa extern yrkesutbildning.

Samarbete ger upphov till nya experter på toppnivå inom vårdarbete

HUS erbjuder yrkeshögskolorna högkvalitativa och mångsidiga handledda praktikplatser inom den specialiserade sjukvården. Syftet med samarbetet är också att bidra till planeringen och utvecklingen av utbildningen och praktiken inom social- och hälsovården. Syftet är också att främja diskussionen mellan hälsovårdsservice- och utbildningssystemet samt experternas samarbete och dialog. Samarbetet med studerande fungerar också som en rekryteringskanal.

Tillsammans med Yrkeshögskolan Metropolia utvecklar HUS en trainee-väg inom vårdarbete. När studerande söker sig till sjukskötarutbildningen, kan hen välja att specialisera sig t.ex. som operationssalsskötare. Utbildningen och den praktiska praktiken uppbyggs för att stärka den valda studievägen. Studerande får en bra beredskap för att arbeta på avdelningen redan som nyutexaminerad.

“Vi har hela tiden ett krav på att hålla oss uppdaterade. Vårdarbetet ska vara evidensbaserat och det ställer väldigt stora krav på utvecklingen av vårdarbetet och på utbildningen”, betonar Kaira.