HUS klinik för mun- och käksjukdomar har genomgått stora förändringar under de senaste årtiondena. Den största förändringen var överföringen av den kliniska tandvårdsutbildningen till HUS 2017. Till munsjukdomarnas undervisnings- och vårdenhet överfördes ca 150 odontologie-kandidater från Helsingfors stads universitetstandklinik, ca 4 000 patienter och ca 15 anställda från läkar- och vårdpersonalen. Syftet med förändringen var att förbättra kandidaternas undervisnings- och vårdprocesser samt överföra den kliniska undervisningen inom odontologi till kliniken för mun- och käksjukdomar.

Sedan 2018 har kliniken för mun- och käksjukdomar fungerat på flera sjukhus och verksamhetsenheter. Splittringen, tilläggsfunktionerna och de olika verksamhetskulturerna som sammanslagningen medfört har belastat personalen. Arbetet i den odontologiska undervisningsenheten har varit hektiskt och tiden räcker inte till för allt. Samarbetet fungerade inte heller i de andra enheterna och verksamhetssätten var inte enhetliga.

Verksamheten utvecklades med hjälp av Lean

Med hjälp av Lean-utbildare inleddes processbeskrivningar om hur arbetet utförs nu och vad som skulle vara det bästa arbetssättet för alla för att uppnå en lyckad patientvård och för att lärartandläkarna inte skulle ha för mycket arbete. Projektet pågick i knappt ett år. Bland annat infördes veckovisa whiteboard-möten för att upprätthålla och utveckla processen.

Egna möten för kirurger

Även kirurgerna på kliniken för mun- och käkkirurgi inledde ett utvecklingsprojekt med egna whiteboard-möten.

“Projektets påverkan har varit central. På mötena säkerställer vi att alla har en gemensam uppfattning om situationen och om fördelningen av arbetsbelastningen”, konstaterar mun- och käkkirurgiska klinikens överläkare Risto Kontio.

Helheten är nu bättre under kontroll. I båda utvecklingsprojekten undersöktes processen utförligt ända från patientens ankomst till utskrivning. I undervisningsklinikens utvecklingsprojekt beaktades även kandidaternas avancemang, inlärning och studier fram till utexamineringen. Inom kirurgin koncentrerade man sig på patienternas välbefinnande. I slutet av projektet fick man samarbetet att fungera mellan kirurger och tandläkare för patienternas bästa. Även vårdpersonalen deltog i utvärderingen av processen.

“I utvecklingsprojektets följande skede kommer vi att koncentrera oss på välbefinnandet hos läkare under specialisering. Där har vi bara kommit i gång ännu”, berättar Kontio.

Arbetshälsan förbättrades

Målet med Lean-utvecklingen var att säkerställa att rätt människor gör rätt saker vid rätt tidpunkt. Arbetsbelastningen minskades genom att öka medvetenheten om verksamhetens helhetsbild och genom att förenhetliga arbetsprocesser. Förhoppningen var att detta skulle öka samarbetet mellan kandidater, läkare och vårdpersonal och göra patientvården smidigare.

Enligt enkäter om arbetshälsan var kliniken för mun- och käkkirurgi en av tio enheter där arbetsbelastningen minskat tydligt.

”Resultatet är mycket bra, bättre än jag förväntat mig. Arbetet på lärarkliniken löper bättre och den negativa responsen från kandidaterna har minskat. Samarbetet mellan personalen och beslutsfattandet fungerar, eftersom det nu finns klara överenskomna ramar för hur patienterna ska vårdas. Även personalens roller i processen har förtydligats”, gläder sig Kontio.